Tác giả: admin

Thiết kế mô hình MVP trong Android

Mô hình MVP trong Android (Model – View – Presenter) là một mô hình kiến trúc hướng giao diện người dùng giúp tách tầng trình diễn ra khỏi tầng dữ liệu. MVP Pattern trong Android mang …