Thẻ: Lập trình Android

Sử dụng SQLite trong Android

SQLite trong Android giúp bạn thực hiện lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh gọn, hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn khi không cần cấu hình quản trị, câu lệnh truy vấn có …

Retrofit trong Android

Retrofit là gì? Retrofit trong Android là một type-safe HTTP client cho Android và Java được phát triển bởi Square. Thư viện Retrofit cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ để xác thực, tương tác với các API và gửi yêu cầu mạng …
SharedPreferences trong Android

SharedPreferences trong Android

SharedPreferences là gì? SharedPreferences trong Android cho phép bạn lưu trữ và truy xuất dữ liệu dưới dạng cặp giá trị key – value. Trong ứng dụng Android ngoài cách sử dụng thư viện SQLite hoặc Realm để lưu trữ …
Tìm hiểu RecyclerView trong Android

Tìm hiểu RecyclerView trong Android

RecyclerView là gì? Android RecyclerView được thiết kế hiển thị dữ liệu lớn dạng danh sách, RecyclerView có nhiều thay đổi giúp ứng dụng mượt hơn, tùy chỉnh dễ dàng hơn… Trong nội dung toàn bộ bài viết này …