Câu hỏi đáp: Sự khác nhau giữa DELETE, TRUNCATE và DROP một bảng trong SQL

Phân biệt :

  • DELETE : Xóa một hay tất cả dòng trong một bảng theo một điều kiện nhất định, dữ liệu có thể phục hồi lại
  •  TRUNCATE : Xóa toàn bộ các dòng của bảng, giải phóng bộ nhớ và không thể phục hồi lại
  •  DROP : Xóa một bảng khỏi database

Cấu trúc lệnh : 

DELETE :

  • Xóa một dòng trong bảng : DELETE FROM ten_bang [WHERE dieu_kien];
  •  Xóa tất cả các dòng trong bảng : DELETE FROM ten_bang;

TRUNCATE :

  • TRUNCATE TABLE ten_bang

DROP :

  • DROP TABLE ten_bang;

Lưu ý : Bạn phải thực sự cẩn thận khi sử dung 2 lệnh TRUNCATE và DROP vì dữ liệuusẽ không thể được phục hồi.

Bình luận