Danh mục: Java

Phương thức startsWith() trong Java

Phương thức startsWith() trong Java được sử dụng để kiểm tra một chuỗi (chuỗi cha) có được bắt đầu bởi một chuỗi đã được chỉ định (chuỗi con). Nếu chuỗi cha được bắt đầu bởi chuỗi con …

Phương thức lastIndexOf() trong Java

Phương thức lastIndexOf() trong Java trả về chỉ số index cuối cùng của chuỗi (chuỗi cha) dựa vào một ký tự hay chuỗi được chỉ định (chuỗi con). Nếu chuỗi cha là rỗng, ký tự hoặc chuỗi con không …

Phương thức getChars() trong Java

Phương thức getChars() trong Java được sử dụng để sao chép nội dung của chuỗi vào mảng char. Sau đây là phần mô tả chi tiết phương thức getChars() trong Java. 1. Cú pháp Phương thức getChars() trong …

Phương thức getBytes() trong Java

Phương thức getBytes() trong Java được sử dụng để lấy về một mảng byte của chuỗi, hay nói cách khác nó trả về chuỗi các byte. Sau đây là phần mô tả chi tiết về phương thức getBytes(). …

Phương thức intern() trong Java

Phương thức intern() trong Java được sử dụng để trả về chuỗi từ bộ nhớ Pool chứa hằng số chuỗi khi nó được tạo bởi từ khóa new. Sau đây mình sẽ mô tả chi tiết phương thức intern(). 1.Cú pháp …

Phương thức trim() trong Java

Phương thức trim() trong Java được dùng để loại bỏ khoản trắng đầu và cuối của một chuỗi. Tiếp đến là phần mô ta chi tiết phương thức trim(). 1.Cú pháp phương thức trim() trong Java. 1 …

Phương thức toCharArray() trong Java

Phương thức toCharArray() trong Java được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành mảng ký tự. Phương thức toCharArray() trả về một mảng ký tự với độ dài và nội dung được khởi tạo với các ký tự của chuỗi. …

Phương thức endsWith() trong Java

Phương thức endsWith() trong Java được sử dụng để kiểm tra một chuỗi có kết thúc bằng chuỗi được chỉ định hay không (chuỗi chỉ định là chuỗi nhận vào của phương thức endsWith()). Nếu kết quả trả …