Danh mục: Java

Khởi tạo Websocket trong Java

Websocket là gì? Websocket nhằm trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server phù hợp cho những ứng dụng yêu cầu thời gian thực (real time). Trong bài viết này chúng ta sẽ …

Websocket là gì? Websocket trong Java

Websocket là gì? Websocket là giao thức chuẩn nhằm trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server phù hợp cho những trường hợp ứng dụng yêu cầu thời gian thực (real time). Nội dung phần này …

Chuyển đổi ngày tháng trong Java

Nhiều bạn lập trình viên khi mới bắt đầu xây dựng ứng dụng Java thường bị mắc kẹt trong việc chuyển đổi ngày tháng trong Java từ String sang Date và Date sang String. Xem …

Phương thức startsWith() trong Java

Phương thức startsWith() trong Java được sử dụng để kiểm tra một chuỗi (chuỗi cha) có được bắt đầu bởi một chuỗi đã được chỉ định (chuỗi con). Nếu chuỗi cha được bắt đầu bởi chuỗi con …

Phương thức lastIndexOf() trong Java

Phương thức lastIndexOf() trong Java trả về chỉ số index cuối cùng của chuỗi (chuỗi cha) dựa vào một ký tự hay chuỗi được chỉ định (chuỗi con). Nếu chuỗi cha là rỗng, ký tự hoặc chuỗi con không …

Phương thức getChars() trong Java

Phương thức getChars() trong Java được sử dụng để sao chép nội dung của chuỗi vào mảng char. Sau đây là phần mô tả chi tiết phương thức getChars() trong Java. 1. Cú pháp Phương thức getChars() trong …

Phương thức getBytes() trong Java

Phương thức getBytes() trong Java được sử dụng để lấy về một mảng byte của chuỗi, hay nói cách khác nó trả về chuỗi các byte. Sau đây là phần mô tả chi tiết về phương thức getBytes(). …

Phương thức intern() trong Java

Phương thức intern() trong Java được sử dụng để trả về chuỗi từ bộ nhớ Pool chứa hằng số chuỗi khi nó được tạo bởi từ khóa new. Sau đây mình sẽ mô tả chi tiết phương thức intern(). 1.Cú pháp …

Phương thức trim() trong Java

Phương thức trim() trong Java được dùng để loại bỏ khoản trắng đầu và cuối của một chuỗi. Tiếp đến là phần mô ta chi tiết phương thức trim(). 1.Cú pháp phương thức trim() trong Java. 1 …