Một số thư viện trong Android hữu ích

Trong xây dựng các ứng dụng Android thì để giúp cho việc lập trình nhanh, tiện lợi, hiệu quả thì bạn nên sử dụng những thư viện hữu ích trong lập trình Android được cung cấp miễn phí. Sau đây là danh sách những thư viện trong Android hữu ích mà bạn nên áp dụng trong dự án của mình.

Sau đây là phần tổng hợp khá nhiều thư viện trong Android hữu ích mà bạn nên áp dụng, đây là những thư viện miễn phí và được sử dụng rộng rãi.

1. Thư viện Retrofit

Retrofit – A type-safe HTTP client for Android and Java.

Retrofit là gì? Retrofit trong Android là một type-safe HTTP client cho Android và Java được phát triển bởi Square. Thư viện Retrofit cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ để xác thực, tương tác với các API và gửi yêu cầu mạng với OkHttp. Đối với phiên bản Retrofit 2 hỗ trợ khá nhiều trình phân tích cú pháp khác nhau để xử lý dữ liệu bao gồm như Gson, Jackson, Moshi…

Bộ chuyển đổi Thư viện
Gson com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.1.0
Jackson com.squareup.retrofit2:converter-jackson:2.1.0
Moshi com.squareup.retrofit2:converter-moshi:2.1.0
Protobuf com.squareup.retrofit2:converter-protobuf:2.1.0
Wire com.squareup.retrofit2:converter-wire:2.1.0
Simple XML com.squareup.retrofit2:converter-simplexml:2.1.0
Scalars com.squareup.retrofit2:converter-scalars

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện Retrofit trong ứng dụng Android:

Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://tutorialstolearn.com/laptrinhandroid/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .build();
ExamService service = retrofit.create(ExamService .class);

Xem thêm: http://square.github.io/retrofit/

2. Thư viện ButterKnife

ButterKnife – Field and method binding for Android views.

ButterKnife là gì? Thư viện ButterKnife được phát triển bởi Jakewharton là một lập trình viên chủ đạo của Square. Sau quá trình làm việc thì ông mới đưa ra ý tưởng để giảm thiểu thời gian lập trình phát triển ứng dụng, có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ thao tác findViewById.

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện ButterKnife trong ứng dụng Android:

class ButterKnifeActivity extends Activity {
  
     @BindView(R.id.title) TextView title;
     @BindView(R.id.subtitle) TextView subtitle;
     @BindView(R.id.footer) TextView footer;
 
     @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
           super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView(R.layout.simple_activity);
           ButterKnife.bind(this);
           // TODO Use fields...
     }
 
}

Xem thêm: http://jakewharton.github.io/butterknife/

3. Thư viện OkHttp

OkHttp – An HTTP & HTTP/2 client for Android and Java applications

OkHttp là gì? Đối với thư viện OkHttp sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý việc kết nối mạng khi sử dụng giao thức http, thư viện OkHttp giúp kiểm soát các kết nối không tốt và thử kết nối lại khi có vấn đề mạng xảy ra.

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện OkHttp trong ứng dụng Android:

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
String run(String url) throws IOException {
      Request request = new Request.Builder().url(url).build();
      Response response = client.newCall(request).execute();
      return response.body().string();
}

Xem thêm: http://square.github.io/okhttp/

4. Thư viện Picasso

Picasso – A powerful image downloading and caching library for Android

Picasso là gì? Nếu như trong ứng dụng của bạn cần hiển thị hình ảnh được tải từ máy chủ về thì chỉ cần thêm thư viện Picasso vào ứng dụng. Chỉ cần một dòng mã là bạn có thể tải được hình ảnh từ máy chủ về, quả thật đây là một thư viện quá đơn giản và đầy hữu ích.

[Ứng dụng tra cứu thị trường] Bài 8 Một số thư viện trong Android hữu ích

Ví dụ sau đây mô tả cách hiển thị một hình ảnh trong ứng dụng Android chỉ với một dòng mã:

Picasso.with(context).load("https://tutorialstolearn.com/logo.png").into(imageView);

Xem thêm: http://square.github.io/picasso/

5. Thư viện Volley

Volley – is an HTTP library that makes networking for Android apps easier and, most importantly, faster.

Volley là một thư viện HTTP giúp gởi và nhận các yêu cầu, Volley là thư viện do các kỹ sư Google phát triển. Volley chỉ hỗ trợ các phương thức trả về dạng String, Image, JsonObject, JsonArray.

Xem thêm: https://github.com/google/volley/

6. Thư viện RxAndroid

RxAndroid – Reactive Extensions for Android

RxAndroid là gì? RxAndroid là một phần của RxJava, giúp lập trình dễ dàng hơn. Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện RxAndroid trong ứng dụng Android:

Observable.just("one", "two", "three", "four", "five")
        .subscribeOn(Schedulers.newThread())
        .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
        .subscribe(/* an Observer */);

Xem thêm: http://square.github.io/picasso/

7. Thư viện Gson

Gson là thư viện cho phép người sử dụng có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại từ một đối tượng Java sang JSON hoặc ngược lại. Bạn có thể sử dụng các phương thức toJson() hoặc fromJson() để chuyển đổi các đối tượng Java sang JSON và ngược lại.

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện Gson trong ứng dụng Android:

Gson gson = new Gson(); // Or use new GsonBuilder().create();
MyType target = new MyType();
String json = gson.toJson(target);
MyType target2 = gson.fromJson(json, MyType.class);

8. Thư viện EventBus

EventBus là thư viện mã nguồn mở nhằm giải quyết các bài toán về giao tiếp giữa các thành phần trong ứng dụng chẳng hạn Activity, Service, BroadcastReceiver…

Xem thêm: http://greenrobot.org/eventbus/

9. Thư viện MPAndroidChart

MPAndroidChart là một thư viện biểu đồ mạnh mẽ và dễ sử dụng trong Android, với thư viện này bạn có thể vẽ biểu đồ một số dạng như LineChart, BarChart, PieChart, ScatterChart, CandleStickChart, RadarChart…

[Ứng dụng tra cứu thị trường] Bài 8 Một số thư viện trong Android hữu ích

Xem thêm: https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart

10. Thư viện Realm Database

Thư viện Realm Database là một cơ sở dữ liệu nhẹ nhằm thay thế thư viện SQLite and Core Data trong các ứng dụng Android. Realm nhanh hơn nhiều so với ORM và SQLite, thư viện này hỗ trợ đa nền tảng như Java, Swift, Xamarin…[Ứng dụng tra cứu thị trường] Bài 8 Một số thư viện trong Android hữu ích

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện Realm Database trong ứng dụng Android:

public class Dog extends RealmObject {
  public String name;
  public int age;
}
 
Realm realm = Realm.getDefaultInstance();
realm.beginTransaction();
realm.copyToRealm(dog);
realm.commitTransaction();
 
RealmResults<Dog> pups = realm.where(Dog.class).lessThan("age", 2).findAll();

Xem thêm: https://realm.io/products/realm-database/

11. Thư viện Universal Image Loader

Universal Image Loader là một thư viện giúp hiển thị ảnh trong Android, thư viện Universal Image Loader có chức năng tương tự như thư viện Picasso.

[Ứng dụng tra cứu thị trường] Bài 8 Một số thư viện trong Android hữu ích

Xem thêm: https://github.com/nostra13/Android-Universal-Image-Loader

Lời kết: Như vậy mình vừa tổng hợp một số thư viện trong Android như Retrofit, ButterKnife, OkHttp, Picasso, Volley.. mong rằng sẽ giúp bạn xây dựng ứng dụng Android được tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo trong chuyên mục lập trình Android phần hướng dẫn xây dựng ứng dụng tra cứu thị trường.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận