Thẻ: Android Basics

Thành phần kiến trúc Android

Thành phần kiến trúc Android là một ngăn xếp được chia thành 5 phần và 4 lớp bao gồm Linux Kernel, Native Libraries, Android Runtime, Application Framework và Application. Nội dung chính sau đây sẽ mô tả …

Cấu trúc ứng dụng Android

Trong một ứng dụng Android sẽ được tổ chức thành nhiều mục riêng giúp cho mã nguồn được trình bày tốt hơn. Nội dung chính phần này trình bày phần cấu trúc ứng dụng Android. Hình …