Kiểu dữ liệu trong MariaDB

Trong MariaDB kiểu dữ liệu được chia làm ba loại chính bao gồm kiểu số (Numeric Data Types), kiểu văn bản (String DataTypes) và kiểu ngày tháng (Date and Time Data Types).

Sau đây trình bày mô tả kiểu dữ liệu trong MariaDB gồm kiểu số (Numeric Data Types), kiểu văn bản (String DataTypes) và kiểu ngày tháng (Date and Time Data Types).

Kiểu dữ liệu trong MariaDB

1. Kiểu dữ liệu số (Numeric Data Types) trong MariaDB

Kiểu dữ liệu số (Numeric Data Types) trong MariaDB gồm TINYINT, BOOLEAN, SMALLINT, MEDIUMINT…

Kiểu dữ liệu Mô tả
TINYINT Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -128 đến -127 hoặc 0 đến 255.
BOOLEAN Lưu trữ giá trị 0 với false và giá trị 1 với true.
SMALLINT Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -32768 đến 32768 hoặc 0 đến 65535.
MEDIUMINT Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -8388608 to 8388607 hoặc 0 đến 16777215.
INTEGER Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -2147483648 đến 2147483647 hoặc 0 đến 4294967295.
BIGINT Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -9223372036854775808 đến 9223372036854775807 hoặc 0 đến 18446744073709551615.
DECIMAL Lưu trữ mỗi kí số thập phân chiếm 1 byte.
FLOAT Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -3.402823466E+38 đến -1.175494351E-38 hoặc 1.175494351E-38 đến 3.402823466E+38
DOUBLE Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -1.7976931348623157E+308 đến -2.2250738585072014E-308 hoặc 2.2250738585072014E-308 đến 1.7976931348623157E+308

2. Kiểu dữ liệu văn bản (String DataTypes) trong MariaDB

Kiểu dữ liệu văn bản (String DataTypes) trong MariaDB gồm CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY…

Kiểu dữ liệu Mô tả
CHAR Lưu trữ chuỗi ký tự trong phạm vi từ 0 đến 255.
VARCHAR Lưu trữ chuỗi ký tự trong phạm vi từ 0 đến 65535.
BINARY Lưu trữ dữ liệu chuỗi byte nhị phân.
VARBINARY Lưu trữ dữ liệu chuỗi byte nhị phân.
TINYBLOB Lưu trữ dữ liệu nhị phân với độ dài tối đa 255 (28 – 1) bytes.
BLOB Lưu trữ dữ liệu nhị phân với độ dài tối đa 65,535 (216 – 1) bytes.
MEDIUMBLOB Lưu trữ dữ liệu nhị phân với độ dài tối đa 16,777,215 (224 – 1) bytes.
LONGBLOB Lưu trữ dữ liệu nhị phân với độ dài tối đa 4,294,967,295(232 – 1) bytes.
TINYTEXT Lưu trữ chuỗi ký tự có chiều dài tối đa là 255 (28 – 1).
TEXT Lưu trữ chuỗi ký tự có chiều dài tối đa là 65,535 (216 – 1).
MEDIUMTEXT Lưu trữ chuỗi ký tự có chiều dài tối đa là 16,777,215 (224 – 1).
LONGTEXT Lưu trữ chuỗi ký tự có chiều dài tối đa là 4,294,967,295 or 4GB (232 – 1).

3. Kiểu dữ liệu ngày tháng (Date and Time Data Types) trong MariaDB

Kiểu dữ liệu ngày tháng (Date and Time Data Types) trong MariaDB gồm DATE, TIME, DATETIME…

Kiểu dữ liệu Mô tả
DATE Lưu trữ phạm vi 1000-01-01 đến 9999-12-31 và sử dụng định dạng ngày YYYY-MM-DD.
TIME Lưu trữ phạm vi -838:59:59.999999 đến 838:59:59.999999.
DATETIME Lưu trữ phạm vi 1000-01-01 00: 00: 00.000000 đến 9999-12-31 23: 59: 59.999999 và sử dụng định dạng HHYY-MM-DD HH: MM: SS.
TIMESTAMP Lưu trữ thời gian theo định dạng HHYY-MM-DD HH: MM: DD.
YEAR Lưu trữ gồm bốn chữ số cho phép các giá trị trong khoảng từ 1901 đến 2155 và 0000.

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MariaDB miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận