Cấu hình kết nối tới MariaDB

Phần tiếp theo trong chuyên mục tìm hiểu về MariaDB thì Team Việt Dev sẽ trình bày cấu hình kết nối tới MariaDB sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và ngôn ngữ lập trình Java.

Sau đây là phần hướng dẫn về cấu hình kết nối tới MariaDB sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và ngôn ngữ lập trình Java, các bạn có thể tham khảo đoạn mã chương trình sau.

Cấu hình kết nối tới MariaDB

Kết nối tới MariaDB bằng ngôn ngữ lập trình PHP:

<html>
  <head>
   <title>Connect to MariaDB Server</title>
  </head>

  <body>
   <?php
    $dbhost = 'localhost';
    $dbuser = 'root';
    $dbpass = '';
    $dbname = 'tvd';
    $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);
   
    if(!$conn) {
      die('Could not connect: ' . mysql_error());
    }
     
    echo 'Connected successfully';
    $conn->close();
   ?>
  </body>
</html>

Kết nối tới MariaDB bằng ngôn ngữ lập trình Java:

package test;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

/**
 *
 * @author TVD
 */
public class TestDB {

  public static Connection getConnecttion() {
    Connection cons = null;
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      cons = DriverManager.getConnection(
          "jdbc:mysql://localhost:3306/dbname", "dbuser", "dbpass");
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return cons;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(getConnecttion());
  }

}

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MariaDB miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận