Thẻ: SharedPreferences

SharedPreferences trong Android

SharedPreferences trong Android

SharedPreferences là gì? SharedPreferences trong Android cho phép bạn lưu trữ và truy xuất dữ liệu dưới dạng cặp giá trị key – value. Trong ứng dụng Android ngoài cách sử dụng thư viện SQLite hoặc Realm để lưu trữ …