Tìm hiểu về Content Provider trong Android

Content Provider trong Android sử dụng để truy xuất tới dữ liệu trong ứng dụng nhưng nó cũng có thể sử dụng để chia sẻ dữ liệu cho các ứng dụng khác.

Mỗi ứng dụng Android đều có thể chia sẻ dữ liệu đến các ứng dụng khác hoặc sử dụng dữ liệu từ các ứng dụng khác cho ứng dụng của bạn, và nếu muốn thực hiện điều này bạn có thể sử dụng Content Provider.

1. Content Provider trong Android

Trường hợp như bạn muốn làm ứng dụng Android nhưng cần dữ liệu danh sách số điện thoại có trong danh bạ thì sẽ cần sử dụng đến Content Provider.

Content Provider kế thừa từ lớp ContentProvider

public class MyApplication extends ContentProvider {
  
}

Để có thể thao tác với một Content Provider thì bạn cần sẽ chỉ định Content URIs theo định dạng sau:

<prefix>://<authority>/<data_type>/<id>
 • <prefix>: mặc định được thiết lập là content://
 • <authority>: đặt tên của nhà cung cấp nội dung chẳng hạn như danh bạ, trình duyệt… Đối với nhà cung cấp nội dung bên thứ ba thì phải đặt tên đầy đủ chẳng hạn như com.teamvietdev.contentprovider
 • <data_type>: cho biết loại dữ liệu cung cấp, chẳng hạn bạn muốn lấy danh sách tất cả danh bạ thì đường dẫn dữ liệu như này content://contacts/people
 • <id>: chỉ định rõ một nôi dung cụ thể cần truy xuất, chẳng hạn bạn muốn lấy địa chỉ liên lạc thứ 7 trong danh bạn thì URI sẽ là content://contacts/people/7

2. Khởi tạo Content Provider

Thực hiện một số bước sau đây là bạn sẽ khởi tạo được một Content Provider của riêng bạn.

 • Thứ nhất cần tạo Content Provider và kế thừa lớp ContentProvider.
 • Thứ hai cần xác định địa chỉ URI của nhà cung cấp nội dung sẽ được sử dụng để truy cập nội dung.
 • Thức ba
 • Thứ tư
 • Thứ năm cần đăng ký Content Provider bằng cách sử dụng thẻ <provider>.

d

sad

Bình luận