Biểu đồ đường (Line Chart) trong JavaFX

Trong gói javafx.scene.chart của JavaFX SDK gồm nhiều loại biểu đồ như Pie Chart, Line Chart, Area Chart, Bubble Chart, Scatter Chart và Bar Chart. Hướng dẫn này mô tả về biểu đồ cột (Line Chart) trong JavaFX.

Biểu đồ trong JavaFX gồm biểu đồ hình tròn (Pie Chart), biểu đồ cột (Bar Chart), biểu đồ vùng (Area Chart), biểu đồ đường (Line Chart), biểu đồ tán xạ (Scatter Chart), biểu đồ bong bóng (Bubble Chart), biểu đồ vùng xếp chồng (Stacked Area Chart) và biểu đồ thanh xếp chồng (Stacked Bar Chart).

1. Lớp Line Chart trong JavaFX

Trong JavaFX thì biểu đồ đường được biểu diễn thông qua lớp LineChart thuộc gói javafx.scene.chart. Lớp Line Chart trong JavaFX bao gồm một số thuộc tính cơ bản sau:

  • setTitle(String): thiết lập tiêu đề mô tả biểu đồ.
  • setData(Observable): thiết lập dữ liệu hiển thị biểu đồ.
  • setCreateSymbols(boolean): thiết lập ký hiệu tại điểm nút.

2. Sử dụng LineChart trong JavaFX

Biểu đồ đường trong JavaFX (Line Chart) là một đồ thị hai chiều với hai trục X và trục Y, biểu diễn bởi lớp JavaFX NumberAxis.

Thêm dữ liệu vào Line Chart:

Thêm LineChart vào Scene Graph:

Khởi chạy ứng dụng trên kết quả có thể như sau:

Biểu đồ đường (Line Chart) trong JavaFX

3. Tùy biến LineChart trong JavaFX

Hiển thị nhiều chuỗi dữ liệu trong cùng một LineChart:

Khởi chạy ứng dụng trên kết quả có thể như sau:

Biểu đồ đường (Line Chart) trong JavaFX

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về ngôn ngữ lập trình JavaFX miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận