Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

Hướng dẫn này mô tả các loại biểu đồ trong JavaFX thuộc gói javafx.scene.chart của JavaFX SDK bao gồm Pie Chart, Line Chart, Area Chart, Bubble Chart, Scatter Chart và Bar Chart.

Biểu đồ trong JavaFX không những dễ dàng tích hợp vào ứng dụng mà còn có thể được tùy chỉnh tùy theo nhu cầu của nhà phát triển. Trong thư viện API JavaFX Charts cung cấp tám loại biểu đồ, những loại biểu đồ này là phổ biến nhất và phù hợp với hầu hết mọi nhu cầu của nhà phát triển.

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

Những loại biểu đồ trong JavaFX gồm biểu đồ hình tròn (Pie Chart), biểu đồ thanh (Bar Chart), biểu đồ vùng (Area Chart), biểu đồ đường (Line Chart), biểu đồ tán xạ (Scatter Chart), biểu đồ bong bóng (Bubble Chart), biểu đồ vùng xếp chồng (Stacked Area Chart) và biểu đồ thanh xếp chồng (Stacked Bar Chart).

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

1. Biểu đồ hình tròn (Pie Chart) trong JavaFX

Biểu đồ tròn (JavaFX Pie Chart) có hình dạng như chiếc bánh, loại biểu đồ này thường được sử dụng khi cần hiển thị dữ liệu về tỷ lệ với nhau.

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

2. Biểu đồ hình cột (Bar Chart) trong JavaFX

Biểu đồ cột (JavaFX Bar Chart) có hình dạng cột, loại biểu đồ này thường được sử dụng khi cần so sánh dữ liệu với nhau.

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

3. Biểu đồ đường (Line Chart) trong JavaFX

Biểu đồ đường thường được sử dụng để hiển thị mức độ tăng trưởng theo thời gian giữa các dữ liệu với nhau.

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

4. Biểu đồ vùng (Area Chart) trong JavaFX

Biểu đồ vùng giống với biểu đồ đường thẳng nhưng khu vực dưới đường được lấp đầy. thường được sử dụng để làm nổi bật độ lớn của các giá trị theo thời gian giữa các dữ liệu với nhau.

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

5. Biểu đồ tán xạ (Scatter Chart) trong JavaFX

Biểu đồ tán xạ thường được sử dụng để vẽ các điểm dữ liệu nhằm mục đích hiển thị các tương quan hoặc các mẫu trong dữ liệu không rõ ràng khi chỉ nhìn vào các điểm dữ liệu cá nhân.

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

6. Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart) trong JavaFX

Biểu đồ bong bóng là một biến thể của biểu đồ tán xạ mà điểm dữ liệu được thay thế bằng bong bóng, và một chiều bổ sung của dữ liệu được thể hiện trong kích cỡ của bong bóng.

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

7. Biểu đồ vùng xếp chồng (Stacked Area Chart) trong JavaFX

Biểu đồ vùng xếp chồng được vẻ bởi những vùng màu xếp chồng lên nhau, thường được sử dụng để hiển thị mối quan hệ giữa các dữ liệu thay đổi theo thời gian.

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

8. Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Bar Chart) trong JavaFX

Biểu đồ cột xếp chồng được vẽ bởi các cột xếp chồng dữ liệu lên nhau, thường được sử dụng để hiển thị tỉ lệ giữa các thành phần dữ liệu.

Biểu đồ trong JavaFX (JavaFX Charts)

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về ngôn ngữ lập trình JavaFX miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận