Sử dụng SQLite trong Android

SQLite trong Android giúp bạn thực hiện lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh gọn, hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn khi không cần cấu hình quản trị, câu lệnh truy vấn có nét tương đồng SQL.

SQLite không cần một máy chủ chạy riêng biệt mà bản thân nó thực hiện lưu trữ và truy xuất dữ liệu trực tiếp trên từng thiết bị.

Tại sao nên sử dụng SQLite:

  • SQLite là một hệ cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, được tích hợp mặc định trên thiết bị Android.
  • SQLite hỗ trợ cở sở dữ liệu quan hệ.
  • SQLite không cần phải yêu cầu thiết lập cấu hình, cài đặt máy chủ. Hỗ trợ cú pháp lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu như SQL thế nên dễ dàng sử dụng.

Ví dụ sử dụng SQLite trong Android:

Sau đây là một ví dụ nhỏ xây dựng ứng dụng giúp bạn lưu trữ thông tin danh bạ với việc sử dụng lưu trữ và truy xuất dữ liệu với SQLite trong Android.

Sử dụng SQLite trong Android

Bước 1: Đầu tiên chúng ta cần tạo lớp Person.java chứa thông tin người dùng như id, name, email

Sau đó bạn tạo lớp DatabaseHelper và kế thừa lớp SQLiteOpenHelper và ghi đè 2 phương thức onCreate()onUpgrade() như sau:

Trong đoạn mã chương trình trên bạn sẽ thấy rằng DATABASE_VERSION chính là phiên bản hiện tại của cơ sở dữ liệu, DATABASE_NAME là tên cơ sở dữ liệu, TABLE_NAME là tên bảng và COLUMN_ID, COLUMN_NAME, COLUMN_MAIL là những cột trong bảng.

onCreate() được gọi một lần khi ứng dụng được cài đặt, nó sẽ thực hiện các lệnh để tạo các bảng cần thiết.

onUpgrade() được gọi khi bạn cần cập nhật cơ sở dữ liệu bằng cách sửa đổi thuộc tính DATABASE_VERSION để thực hiện thay đổi.

Lớp SQLiteDatabase là lớp cơ bản dùng để xử lý với SQLite trong Android thực hiện các thao tác CRUD (thêm, sửa, xóa, đọc dữ liệu) vậy chúng ta sẽ áp dụng thực hiện các câu truy vấn.

Lệnh thêm dữ liệu mới vào bảng:

Sử dụng phương thức insert() để thêm một bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu.

Lệnh sửa dữ liệu mới vào bảng:

Sử dụng phương thức update() để cập nhật một bản ghi trong cơ sở dữ liệu.

Lệnh xóa dữ liệu mới vào bảng:

Sử dụng phương thức delete() để xóa một bản ghi trong cơ sở dữ liệu.

Lệnh truy xuất dữ liệu lấy thông tin một bản ghi:

Lệnh truy xuất dữ liệu lấy thông tin danh sách bản ghi:

Sử dụng phương thức query() hoặc rawQuery() để truy xuất dữ liệu.

Sau khi thêm tất cả các phương thức thì bây giờ lớp DatabaseHelper.java sẽ như sau:

Bước 2: Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế các giao diện màn hình hiển thị, tạo tập tin xml mới có tên là layout_item.xml nhằm thiết kế giao diện hiển thị thông tin tài khoản.

Mình sẽ sử dụng RecyclerView để hiển thị dữ liệu danh sách, bạn tạo lớp PersonAdapter.java như sau:

Trong ứng dụng Android hướng dẫn sử dụng SQLite trong Android thì mình sẽ tạo hộp thoại Dialog để thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin tài khoản. Chúng ta sẽ thiết kế giao diện với bạn tạo 2 tập tin dialog_person.xml và dialog_delete.xml như sau:

Sử dụng SQLite trong Android

Tập tin dialog_person.xml:

Tập tin dialog_delete.xml:

Mở tập tin activity_main.xml và thêm RecyclerView nhằm hiển thị danh sách tài khoản.

Bước 3: Bây giờ bạn mở tập tin MainActivity.java và xử lý

Trong gói listener tạo hai lớp lần lượt RecyclerTouchListener.javaMyDividerItemDecoration.java

Lớp RecyclerTouchListener.java:

Lớp MyDividerItemDecoration.java:

Cuối cùng khi đã hoàn thành xong các bước trên bạn hãy tiến hành chạy thử chương trình ví dụ sử dụng SQLite trong Android, còn đây là kết quả mà mình thực hiện:

Lời kết: Như vậy trong ứng dụng Android để thực hiện việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu bạn có thể sử dụng SQLite trong Android. Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác trong chủ đề lập trình Android tại Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận