Biểu đồ cột (Bar Chart) trong JavaFX

Trong gói javafx.scene.chart của JavaFX SDK gồm nhiều loại biểu đồ như Pie Chart, Line Chart, Area Chart, Bubble Chart, Scatter Chart và Bar Chart. Hướng dẫn này mô tả về biểu đồ cột (Bar Chart) trong JavaFX.

Biểu đồ trong JavaFX gồm biểu đồ hình tròn (Pie Chart), biểu đồ cột (Bar Chart), biểu đồ vùng (Area Chart), biểu đồ đường (Line Chart), biểu đồ tán xạ (Scatter Chart), biểu đồ bong bóng (Bubble Chart), biểu đồ vùng xếp chồng (Stacked Area Chart) và biểu đồ thanh xếp chồng (Stacked Bar Chart).

Biểu đồ cột trong JavaFX (Bar Chart) có hình cột gồm nhiều thành nhiều phần nhằm để hiển thị dữ liệu khi muốn so sánh tương quan giữa các thành phần. Nội dung tiếp sau đây sẽ là phần hướng dẫn sử dụng biểu đồ trong JavaFX với biểu đồ Bar Chart trong JavaFX.

1. Lớp Bar Chart trong JavaFX

Trong JavaFX thì biểu đồ hình cột được biểu diễn thông qua lớp BarChart thuộc gói javafx.scene.chart. Lớp Bar Chart trong JavaFX bao gồm một số thuộc tính cơ bản sau:

  • setTitle(String): thiết lập tiêu đề mô tả biểu đồ.
  • setData(Observable): thiết lập dữ liệu hiển thị biểu đồ.
  • setLegendSide(Side): thiết lập vị trí đặt Legend.

2. Sử dụng BarChart trong JavaFX

Trong JavaFX thì biểu đồ hình cột là đồ thị hai chiều gồm có trục X và trục Y. Khởi tạo CategoryAxis và NumberAxis thêm vào BarChart.

Thêm dữ liệu vào Bar Chart:

Thêm BarChart vào Scene Graph:

Khởi chạy ứng dụng trên kết quả có thể như sau:

Biểu đồ cột (Bar Chart) trong JavaFX

3. Tùy biến BarChart trong JavaFX

Hiển thị nhiều chuỗi dữ liệu trong cùng một BarChart:

Khởi chạy ứng dụng trên kết quả có thể như sau:

Biểu đồ cột (Bar Chart) trong JavaFX

Hiển thị biểu đồ cột (Bar Chart) trong JavaFX nằm ngang:

Khởi chạy ứng dụng trên kết quả có thể như sau:

Biểu đồ cột (Bar Chart) trong JavaFX

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về ngôn ngữ lập trình JavaFX miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận