Khởi tạo Splash Screen trong Flutter

Sau đây Team Việt Dev sẽ hướng dẫn khởi tạo Splash Screen trong Flutter (Intro Slider Screen) với giao diện đẹp có thể sẽ phù hợp trong các ứng dụng của bạn.

Thông thường khi xây dựng các ứng dụng thì không thể thiếu màn hình đăng nhập, vậy nội dung chính của bài viết này Team Việt Dev nhằm tổng hợp một số mẫu màn hình đăng nhập thiết kế bằng Flutter với giao diện đẹp hy vọng phù hợp trong các ứng dụng của bạn.

Để tìm hiểu thêm về Flutter bạn có thể thao khảo thêm một số bài viết như khởi tạo ứng dụng Flutter đầu tiên, xây dựng ứng dụng Flutter tính chỉ số BMI, xây dựng ứng dụng Calculator bằng Flutter.

Sau đây là giao diện mẫu màn hình khởi tạo Splash Screen thiết kế bằng Flutter bạn có thể tham khảo:

Khởi tạo Splash Screen trong Flutter

Tải mã nguồn tại đây: https://github.com/teamvietdevdotcom/flutter_splash_screen

Mã nguồn Intro Slider Screen trong Flutter:

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:intro_views_flutter/Models/page_view_model.dart';
import 'package:intro_views_flutter/intro_views_flutter.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 final pages = [
  new PageViewModel(
    pageColor: const Color(0xFF03A9F4),
    iconImageAssetPath: '',
    iconColor: null,
    bubbleBackgroundColor: null,
    body: Text(
     'You access blocked websites and firewalls!',
    ),
    title: Text(
     'Unlock',
    ),
    textStyle: TextStyle(fontFamily: 'MyFont', color: Colors.white),
    mainImage: Image.asset(
     'assets/screen1.png',
     height: 150.0,
     width: 150.0,
     alignment: Alignment.center,
    )),
  new PageViewModel(
   pageColor: const Color(0xFF8BC34A),
   iconImageAssetPath: '',
   iconColor: null,
   bubbleBackgroundColor: null,
   body: Text(
    'The best free VPN services on the market today!',
   ),
   title: Text('Unlimited'),
   mainImage: Image.asset(
    'assets/screen2.png',
    height: 150.0,
    width: 150.0,
    alignment: Alignment.center,
   ),
   textStyle: TextStyle(fontFamily: 'MyFont', color: Colors.white),
  ),
  new PageViewModel(
   pageColor: const Color(0xFF607D8B),
   iconImageAssetPath: '',
   iconColor: null,
   bubbleBackgroundColor: null,
   body: Text(
    'It changes your IP address, hides locations!',
   ),
   title: Text('Anonymous'),
   mainImage: Image.asset(
    'assets/screen3.png',
    height: 150.0,
    width: 150.0,
    alignment: Alignment.center,
   ),
   textStyle: TextStyle(fontFamily: 'MyFont', color: Colors.white),
  ),
 ];

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   title: 'Flutter Intro', //title of app
   theme: new ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ), //ThemeData
   home: new Builder(
    builder: (context) => new IntroViewsFlutter(
       pages,
       onTapDoneButton: () {
        Navigator.push(
         context,
         new MaterialPageRoute(
          builder: (context) => new HomePage(),
         ), //MaterialPageRoute
        );
       },
       showSkipButton:
         true, //Whether you want to show the skip button or not.
       pageButtonTextStyles: TextStyle(
        color: Colors.white,
        fontSize: 18.0,
       ),
      ), //IntroViewsFlutter
   ), //Builder
  ); //Material App
 }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: new AppBar(
    title: new Text('HOME'),
   ), //Appbar
   body: new Center(
    child: new Text("Hello World!"),
   ), //Center
  ); //Scaffold
 }
}

Tải mã nguồn tại đây https://github.com/teamvietdevdotcom/flutter_splash_screen

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về xây dựng ứng dụng di động trên Android và iOS bằng Flutter miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận