Một số hàm chuyển đổi ký tự trong Java

Sau đây là một số hàm chuyển đổi ký tự trong Java thường được sử dụng mà Team Việt Dev tổng hợp hy vọng sẽ giúp ích các bạn trong lập trình ứng dụng Java.

Một số hàm chuyển đổi ký tự trong Java như chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu, chuyển đổi sang định dạng URL… đôi lúc sẽ cần sử dụng trong khi xây dựng ứng dụng.

Một số hàm chuyển đổi ký tự trong Java

1. Hàm chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu trong Java

Trong Java để có thể chuyển đổi chữ tiếng Việt có dấu sang không dấu bạn có thể sử dụng hàm chuyển đổi như phần hướng dẫn sau đây:

public static String covertToString(String value) {
   try {
      String temp = Normalizer.normalize(value, Normalizer.Form.NFD);
      Pattern pattern = Pattern.compile("\\p{InCombiningDiacriticalMarks}+");
      return pattern.matcher(temp).replaceAll("");
   } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
   }
   return null;
}

Kiểm thử đoạn mã chương trình trên:

public static void main(String[] args) {
   String value = "Team Việt Dev";
   System.out.println(covertToString(value));
}

Kết quả chạy thử đoạn mã chương trình trên:

Team Viet Dev

2. Hàm chuyển đổi sang định dạng URL trong Java

Thông thường khi thiết kế Web chúng ta thường xây dựng các tiêu đề bài viết sang định dạng URL tiếng Việt không dấu, phần hướng dẫn sau sẽ trình bày cách chuyển đổi tiêu đề tiếng Việt sang định dạng URL trong Java như sau:

public static String covertToString(String value) {
   try {
      String temp = Normalizer.normalize(value, Normalizer.Form.NFD);
      Pattern pattern = Pattern.compile("\\p{InCombiningDiacriticalMarks}+");
      return pattern.matcher(temp).replaceAll("").toLowerCase().replaceAll(" ", "-").replaceAll("đ", "d");
   } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
   }
   return null;
}

Kiểm thử đoạn mã chương trình trên:

public static void main(String[] args) {
   String value = "Team Việt Dev";
   System.out.println(covertToString(value));
}

Kết quả chạy thử đoạn mã chương trình trên:

team-viet-dev

3. Hàm kiểm tra số điện thoại trong Java

Tiếp theo sẽ là phần hướng dẫn hàm kiểm tra số điện thoại trong Java như sau:

public static boolean checkPhone(String value) {
   try {
      Pattern pattern = Pattern.compile("^[0-9]*$");
      Matcher matcher = pattern.matcher(value);
      return matcher.matches();
   } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
   }
   return false;
}

Kiểm thử đoạn mã chương trình trên:

public static void main(String[] args) {
   String value1 = "0908123123";
   String value2 = "09o8123123";
   System.out.println(value1 + " - " + checkPhone(value1));
   System.out.println(value2 + " - " + checkPhone(value2));
}

Kết quả chạy thử đoạn mã chương trình trên:

0908123123 - true
09o8123123 - false

4. Hàm kiểm tra định dạng mail trong Java

Tiếp theo sẽ là phần hướng dẫn hàm kiểm tra định dạng mail trong Java như sau:

private static boolean checkEmail(String email) {
   try {
      String emailPattern = "^[\\w!#$%&’*+/=?`{|}~^-]+(?:\\.[\\w!#$%&’*+/=?`{|}~^-]+)*@(?:[a-zA-Z0-9-]+\\.)+[a-zA-Z]{2,6}$";
      Pattern regex = Pattern.compile(emailPattern);
      Matcher matcher = regex.matcher(email);
      return matcher.find();
   } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
   }
   return false;
}

Kiểm thử đoạn mã chương trình trên:

public static void main(String[] args) {
   String value1 = "hotro@teamvietdev.com";
   String value2 = "hotrotvd.com";
   System.out.println(value1 + " - " + checkEmail(value1));
   System.out.println(value2 + " - " + checkEmail(value2));
}

Kết quả chạy thử đoạn mã chương trình trên:

hotro@teamvietdev.com - true
hotrotvd.com - false

5. Hàm lấy địa chỉ IP trong Java

Tiếp theo sẽ là phần hướng dẫn hàm lấy địa chỉ IP trong Java như sau:

private static String checkIP() {
   try {
      InetAddress addr = InetAddress.getLocalHost();
      return addr.getHostAddress();
   } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
   }
   return null;
}

Kiểm thử đoạn mã chương trình trên:

public static void main(String[] args) {
   System.out.println(checkIP());
}

Kết quả chạy thử đoạn mã chương trình trên:

192.168.1.51

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về lập trình Java miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận