Thẻ: Android

Thành phần ứng dụng Android

Thành phần ứng dụng Android bao gồm bốn thành phần Activities, Services, Broadcast Receivers và Content Providers có thể được sử dụng trong một ứng dụng Android. Trong Android có bốn thành phần chính bao gồm Activities, Services, …

Thành phần kiến trúc Android

Thành phần kiến trúc Android là một ngăn xếp được chia thành 5 phần và 4 lớp bao gồm Linux Kernel, Native Libraries, Android Runtime, Application Framework và Application. Nội dung chính sau đây sẽ mô tả …