Tìm hiểu về cấp quyền truy cập hệ thống trong Android

Nếu như ứng dụng Android của bạn sử dụng một số tài nguyên bên ngoài chẳng hạn kết nối mạng, nhận gởi tin nhắn… thì bắt buộc cần khai báo các quyền truy cập hệ thống. Nội dung sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cấp quyền truy cập hệ thống trong Android.

Để khai báo (permissions) cấp quyền truy cập hệ thống trong ứng dụng Android thì bạn chỉ cần khai báo các quyền tương ứng trong tập tin Manifest của ứng dụng.

Tìm hiểu về cấp quyền truy cập hệ thống trong Android

Kể từ phiên bản Android 6.0 (Marshmallow) trở đi người dùng hoàn toàn có quyền kiểm soát các quyền truy cập của ứng dụng. Ngược lại đối với các phiên bản hệ điều hành Android 5.1 trở về trước thì khi cài đặt ứng dụng người dùng bắt buộc phải chấp nhận các quyền truy cập (permissions) mà ứng dụng yêu cầu.

Bước 1: Kiểm tra xem ứng dụng của bạn cần sử dụng những tài nguyên nào của hệ thống. Sau đây là danh sách một số quyền truy cập hệ thống trong Android bạn có thể thao khảo:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_ALL_DOWNLOADS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BLUETOOTH_SHARE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_CACHE_FILESYSTEM" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_CONTENT_PROVIDERS_EXTERNALLY" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_DOWNLOAD_MANAGER" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_DOWNLOAD_MANAGER_ADVANCED" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_DRM_CERTIFICATES" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_EPHEMERAL_APPS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FM_RADIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_INPUT_FLINGER" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_KEYGUARD_SECURE_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MTP" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_CONDITIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NOTIFICATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_PDB_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_VOICE_INTERACTION_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_VR_MANAGER" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIMAX_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCOUNT_MANAGER" />
<uses-permission android:name="android.permission.ALLOW_ANY_CODEC_FOR_PLAYBACK" />
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_ACCESS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_CREATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_DESTROY" />
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_MOUNT_UNMOUNT" />
<uses-permission android:name="android.permission.ASEC_RENAME" />
<uses-permission android:name="android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.BACKUP" />
<uses-permission android:name="android.permission.BATTERY_STATS" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_APPWIDGET" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CARRIER_MESSAGING_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CARRIER_SERVICES" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CHOOSER_TARGET_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CONDITION_PROVIDER_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CONNECTION_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_DIRECTORY_SEARCH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_DREAM_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_INCALL_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_INPUT_METHOD" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_INTENT_FILTER_VERIFIER" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_JOB_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_KEYGUARD_APPWIDGET" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_MIDI_DEVICE_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_NFC_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_NOTIFICATION_RANKER_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_PACKAGE_VERIFIER" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_PRINT_RECOMMENDATION_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_PRINT_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_PRINT_SPOOLER_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_QUICK_SETTINGS_TILE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_REMOTEVIEWS" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_REMOTE_DISPLAY" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_ROUTE_PROVIDER" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_RUNTIME_PERMISSION_PRESENTER_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_SCREENING_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_TELECOM_CONNECTION_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_TEXT_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_TRUST_AGENT" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_TV_INPUT" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_TV_REMOTE_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_VOICE_INTERACTION" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_VPN_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_VR_LISTENER_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_WALLPAPER" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_MAP" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_STACK" />
<uses-permission android:name="android.permission.BRICK" />
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_CALLLOG_INFO" />
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_NETWORK_PRIVILEGED" />
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REMOVED" />
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_PHONE_ACCOUNT_REGISTRATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_STICKY" />
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_WAP_PUSH" />
<uses-permission android:name="android.permission.CACHE_CONTENT" />
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PRIVILEGED" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA_DISABLE_TRANSMIT_LED" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA_SEND_SYSTEM_EVENTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_AUDIO_HOTWORD" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_AUDIO_OUTPUT" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_TV_INPUT" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_VIDEO_OUTPUT" />
<uses-permission android:name="android.permission.CARRIER_FILTER_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_APP_IDLE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_BACKGROUND_DATA_SETTING" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_CONFIGURATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_DEVICE_IDLE_TEMP_WHITELIST" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIMAX_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CLEAR_APP_CACHE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CLEAR_APP_GRANTED_URI_PERMISSIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA" />
<uses-permission android:name="android.permission.CONFIGURE_DISPLAY_COLOR_TRANSFORM" />
<uses-permission android:name="android.permission.CONFIGURE_WIFI_DISPLAY" />
<uses-permission android:name="android.permission.CONFIRM_FULL_BACKUP" />
<uses-permission android:name="android.permission.CONNECTIVITY_INTERNAL" />
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_INCALL_EXPERIENCE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_KEYGUARD" />
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_LOCATION_UPDATES" />
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_VPN" />
<uses-permission android:name="android.permission.CONTROL_WIFI_DISPLAY" />
<uses-permission android:name="android.permission.COPY_PROTECTED_DATA" />
<uses-permission android:name="android.permission.CREATE_USERS" />
<uses-permission android:name="android.permission.CRYPT_KEEPER" />
<uses-permission android:name="android.permission.DELETE_CACHE_FILES" />
<uses-permission android:name="android.permission.DELETE_PACKAGES" />
<uses-permission android:name="android.permission.DEVICE_POWER" />
<uses-permission android:name="android.permission.DIAGNOSTIC" />
<uses-permission android:name="android.permission.DISABLE_KEYGUARD" />
<uses-permission android:name="android.permission.DISPATCH_NFC_MESSAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.DISPATCH_PROVISIONING_MESSAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.DOWNLOAD_CACHE_NON_PURGEABLE" />
<uses-permission android:name="android.permission.DUMP" />
<uses-permission android:name="android.permission.DVB_DEVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.EXPAND_STATUS_BAR" />
<uses-permission android:name="android.permission.FACTORY_TEST" />
<uses-permission android:name="android.permission.FILTER_EVENTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.FLASHLIGHT" />
<uses-permission android:name="android.permission.FORCE_BACK" />
<uses-permission android:name="android.permission.FORCE_STOP_PACKAGES" />
<uses-permission android:name="android.permission.FRAME_STATS" />
<uses-permission android:name="android.permission.FREEZE_SCREEN" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS_PRIVILEGED" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_APP_GRANTED_URI_PERMISSIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_APP_OPS_STATS" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_DETAILED_TASKS" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_INTENT_SENDER_INTENT" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_PACKAGE_IMPORTANCE" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_PACKAGE_SIZE" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_PASSWORD" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_PROCESS_STATE_AND_OOM_SCORE" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_TASKS" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_TOP_ACTIVITY_INFO" />
<uses-permission android:name="android.permission.GLOBAL_SEARCH" />
<uses-permission android:name="android.permission.GLOBAL_SEARCH_CONTROL" />
<uses-permission android:name="android.permission.GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.HARDWARE_TEST" />
<uses-permission android:name="android.permission.HDMI_CEC" />
<uses-permission android:name="android.permission.INJECT_EVENTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.INSTALL_GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.INSTALL_LOCATION_PROVIDER" />
<uses-permission android:name="android.permission.INSTALL_PACKAGES" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTENT_FILTER_VERIFICATION_AGENT" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNAL_SYSTEM_WINDOW" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.INVOKE_CARRIER_SETUP" />
<uses-permission android:name="android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES" />
<uses-permission android:name="android.permission.KILL_UID" />
<uses-permission android:name="android.permission.LAUNCH_TRUST_AGENT_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.LOCAL_MAC_ADDRESS" />
<uses-permission android:name="android.permission.LOCATION_HARDWARE" />
<uses-permission android:name="android.permission.LOOP_RADIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_ACCOUNTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_ACTIVITY_STACKS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_APP_OPS_RESTRICTIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_APP_TOKENS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_CA_CERTIFICATES" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_DEVICE_ADMINS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_DOCUMENTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_FINGERPRINT" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_MEDIA_PROJECTION" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_NETWORK_POLICY" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_NOTIFICATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_PROFILE_AND_DEVICE_OWNERS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_SOUND_TRIGGER" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_USB" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_USERS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_VOICE_KEYPHRASES" />
<uses-permission android:name="android.permission.MASTER_CLEAR" />
<uses-permission android:name="android.permission.MEDIA_CONTENT_CONTROL" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_APPWIDGET_BIND_PERMISSIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_ROUTING" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_CELL_BROADCASTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_DAY_NIGHT_MODE" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_NETWORK_ACCOUNTING" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_PARENTAL_CONTROLS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.MOVE_PACKAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.NET_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.NET_TUNNELING" />
<uses-permission android:name="android.permission.NFC" />
<uses-permission android:name="android.permission.NFC_HANDOVER_STATUS" />
<uses-permission android:name="android.permission.NOTIFY_PENDING_SYSTEM_UPDATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.OBSERVE_GRANT_REVOKE_PERMISSIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.OEM_UNLOCK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.OVERRIDE_WIFI_CONFIG" />
<uses-permission android:name="android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS" />
<uses-permission android:name="android.permission.PACKAGE_VERIFICATION_AGENT" />
<uses-permission android:name="android.permission.PACKET_KEEPALIVE_OFFLOAD" />
<uses-permission android:name="android.permission.PEERS_MAC_ADDRESS" />
<uses-permission android:name="android.permission.PERFORM_CDMA_PROVISIONING" />
<uses-permission android:name="android.permission.PERFORM_SIM_ACTIVATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.PERSISTENT_ACTIVITY" />
<uses-permission android:name="android.permission.PROCESS_CALLLOG_INFO" />
<uses-permission android:name="android.permission.PROCESS_PHONE_ACCOUNT_REGISTRATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.PROVIDE_TRUST_AGENT" />
<uses-permission android:name="android.permission.QUERY_DO_NOT_ASK_CREDENTIALS_ON_BOOT" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_BLOCKED_NUMBERS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_DREAM_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_FRAME_BUFFER" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_INPUT_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_INSTALL_SESSIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_NETWORK_USAGE_HISTORY" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_OEM_UNLOCK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PRECISE_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PROFILE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SEARCH_INDEXABLES" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SOCIAL_STREAM" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SYNC_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SYNC_STATS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_USER_DICTIONARY" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_WIFI_CREDENTIAL" />
<uses-permission android:name="android.permission.REAL_GET_TASKS" />
<uses-permission android:name="android.permission.REBOOT" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BLUETOOTH_MAP" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_DATA_ACTIVITY_CHANGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_EMERGENCY_BROADCAST" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_MEDIA_RESOURCE_USAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_STK_COMMANDS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_WIFI_CREDENTIAL_CHANGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECOVERY" />
<uses-permission android:name="android.permission.REGISTER_CALL_PROVIDER" />
<uses-permission android:name="android.permission.REGISTER_CONNECTION_MANAGER" />
<uses-permission android:name="android.permission.REGISTER_SIM_SUBSCRIPTION" />
<uses-permission android:name="android.permission.REGISTER_WINDOW_MANAGER_LISTENERS" />
<uses-permission android:name="android.permission.REMOTE_AUDIO_PLAYBACK" />
<uses-permission android:name="android.permission.REMOVE_DRM_CERTIFICATES" />
<uses-permission android:name="android.permission.REMOVE_TASKS" />
<uses-permission android:name="android.permission.REORDER_TASKS" />
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES" />
<uses-permission android:name="android.permission.RESET_FINGERPRINT_LOCKOUT" />
<uses-permission android:name="android.permission.RESET_SHORTCUT_MANAGER_THROTTLING" />
<uses-permission android:name="android.permission.RESTART_PACKAGES" />
<uses-permission android:name="android.permission.RETRIEVE_WINDOW_CONTENT" />
<uses-permission android:name="android.permission.RETRIEVE_WINDOW_TOKEN" />
<uses-permission android:name="android.permission.REVOKE_RUNTIME_PERMISSIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.SCORE_NETWORKS" />
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_CALL_LOG_CHANGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_DOWNLOAD_COMPLETED_INTENTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_RESPOND_VIA_MESSAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS_NO_CONFIRMATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.SERIAL_PORT" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_ACTIVITY_WATCHER" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_ALWAYS_FINISH" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_ANIMATION_SCALE" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_DEBUG_APP" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_INPUT_CALIBRATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_KEYBOARD_LAYOUT" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_ORIENTATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_POINTER_SPEED" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_PROCESS_LIMIT" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_SCREEN_COMPATIBILITY" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_TIME" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_TIME_ZONE" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_WALLPAPER" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_WALLPAPER_COMPONENT" />
<uses-permission android:name="android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.SHUTDOWN" />
<uses-permission android:name="android.permission.SIGNAL_PERSISTENT_PROCESSES" />
<uses-permission android:name="android.permission.START_ANY_ACTIVITY" />
<uses-permission android:name="android.permission.START_PRINT_SERVICE_CONFIG_ACTIVITY" />
<uses-permission android:name="android.permission.START_TASKS_FROM_RECENTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.STATUS_BAR" />
<uses-permission android:name="android.permission.STATUS_BAR_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.STOP_APP_SWITCHES" />
<uses-permission android:name="android.permission.STORAGE_INTERNAL" />
<uses-permission android:name="android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READ" />
<uses-permission android:name="android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE" />
<uses-permission android:name="android.permission.SUBSTITUTE_NOTIFICATION_APP_NAME" />
<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW" />
<uses-permission android:name="android.permission.TABLET_MODE" />
<uses-permission android:name="android.permission.TEMPORARY_ENABLE_ACCESSIBILITY" />
<uses-permission android:name="android.permission.TETHER_PRIVILEGED" />
<uses-permission android:name="android.permission.TRANSMIT_IR" />
<uses-permission android:name="android.permission.TRUST_LISTENER" />
<uses-permission android:name="android.permission.TV_INPUT_HARDWARE" />
<uses-permission android:name="android.permission.TV_VIRTUAL_REMOTE_CONTROLLER" />
<uses-permission android:name="android.permission.UPDATE_APP_OPS_STATS" />
<uses-permission android:name="android.permission.UPDATE_CONFIG" />
<uses-permission android:name="android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS" />
<uses-permission android:name="android.permission.UPDATE_LOCK" />
<uses-permission android:name="android.permission.UPDATE_LOCK_TASK_PACKAGES" />
<uses-permission android:name="android.permission.USER_ACTIVITY" />
<uses-permission android:name="android.permission.USE_CREDENTIALS" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_APN_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_BLOCKED_NUMBERS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_DREAM_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_GSERVICES" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_PROFILE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SOCIAL_STREAM" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_USER_DICTIONARY" />

Bước 2: Tiếp theo mở tập tin AndroidManifest.xml trong ứng dụng sau đó cấp quyền truy cập hệ thống trong Android.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.teamvietdev.androidpermissions">
 
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />
 
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/app_name"
      android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
 
</manifest>

Bước 3: Khi khởi chạy ứng dụng bạn có thể kiểm tra xem người dùng đã cho phép quyền truy cập hay chưa? Nếu chưa có thể thông báo cho người dùng xác nhận quyền.

package com.teamvietdev.androidpermissions;
 
import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v4.content.ContextCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    int permission_internet = ContextCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.INTERNET);
    int permission_send_sms = ContextCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.SEND_SMS);
 
    if (permission_internet != PackageManager.PERMISSION_GRANTED
        || permission_send_sms != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      makeRequest();
    }
 
  }
 
  protected void makeRequest() {
    ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{
       Manifest.permission.INTERNET, Manifest.permission.SEND_SMS}, 1);
  }
 
}

Nếu như phiên bản Android 6.0 (Marshmallow) trở đi người dùng hoàn toàn có quyền kiểm soát các quyền truy cập của ứng dụng vậy nên khi khởi chạy bạn nên kiểm tra lại quyền truy cập đã được xác nhận hay chưa?

Tìm hiểu về cấp quyền truy cập hệ thống trong Android

Lời kết: Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết giới thiệu về cấp quyền truy cập hệ thống trong Android, ngoài ra các bạn có thể xem thêm các nội dung khác trong chuyên mục lập trình Android được chia sẻ với Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận