Tìm hiểu về Broadcast Receiver trong Android

Broadcast Receiver trong Android nhằm để lắng nghe những sự kiện, trạng thái thay đổi của hệ thống chẳng hạn như có tin nhắn được gởi đến, có cuộc gọi đến, trạng thái của pin, trạng thái kết nối mạng…

Khi bạn cần xử lý những công việc mà phải phụ thuộc vào hệ thống chẳng hạn như tự động trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi, theo dõi tình trạng pin của thiết bị… thì nên sử dụng Broadcast Receiver.

1. Tìm hiểu về Broadcast Receiver trong Android

Dưới đây sẽ liệt kê danh sách những sự kiện hệ thống:

2. Khởi tạo Broadcast Receiver trong Android

Để đăng ký một sự kiện lắng nghe với Broadcast Receiver thì có 2 cách là:

  • Đăng ký trong AndroidManifest.xml
  • Đăng ký bằng đoạn mã Java

Khởi tạo Broadcast Receiver đầu tiên cần khai báo Broadcast Receiver trong tập tin AndroidManifest.xml như sau:

Sau đó tạo lớp kế thừa từ lớp BroadcastReceiver để lắng nghe sau đó xử lý các sự kiện:

Lời kết: Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết tìm hiểu về Broadcast Receiver trong Android, ngoài ra các bạn có thể xem thêm các nội dung khác trong chuyên mục lập trình Android được chia sẻ với Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận