Danh mục: Android

Sử dụng SQLite trong Android

SQLite trong Android giúp bạn thực hiện lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh gọn, hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn khi không cần cấu hình quản trị, câu lệnh truy vấn có …

Retrofit trong Android

Retrofit là gì? Retrofit trong Android là một type-safe HTTP client cho Android và Java được phát triển bởi Square. Thư viện Retrofit cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ để xác thực, tương tác với các API và gửi yêu cầu mạng …
Tìm hiểu RecyclerView trong Android

Tìm hiểu RecyclerView trong Android

RecyclerView là gì? Android RecyclerView được thiết kế hiển thị dữ liệu lớn dạng danh sách, RecyclerView có nhiều thay đổi giúp ứng dụng mượt hơn, tùy chỉnh dễ dàng hơn… Trong nội dung toàn bộ bài viết này …

Thiết kế mô hình MVP trong Android

Mô hình MVP trong Android (Model – View – Presenter) là một mô hình kiến trúc hướng giao diện người dùng giúp tách tầng trình diễn ra khỏi tầng dữ liệu. MVP Pattern trong Android mang …