Bảng mã màu RBG HEX thông dụng

Tổng hợp bảng mã màu RBG HEX thông dụng được sử dụng trong lập trình web, lập trình android, thiết kế giao diện…

RGB trong tiếng Anh có nghĩa là đỏ (red), xanh lục (green) và xanh lam (blue), là ba màu gốc trong các mô hình ánh sáng bổ sung.

    rgb(255,255,255) #FFFFFF       rgb(255,0,255) #FF00FF   
    rgb(245,255,250) #F5FFFA       rgb(238,130,238) #EE82EE   
    rgb(240,255,255) #F0FFFF       rgb(218,112,214) #DA70D6   
    rgb(240,255,240) #F0FFF0       rgb(186,85,211) #BA55D3   
    rgb(224,255,255) #E0FFFF       rgb(147,112,219) #9370DB   
    rgb(240,248,255) #F0F8FF       rgb(138,43,226) #8A2BE2   
    rgb(245,245,245) #F5F5F5       rgb(148,0,211) #9400D3   
    rgb(248,248,255) #F8F8FF       rgb(153,50,204) #9932CC   
    rgb(255,255,240) #FFFFF0       rgb(139,0,139) #8B008B   
    rgb(255,250,250) #FFFAFA       rgb(128,0,128) #800080   
    rgb(255,250,240) #FFFAF0       rgb(75,0,130) #4B0082   
    rgb(255,245,238) #FFF5EE       rgb(72,61,139) #483D8B   
    rgb(253,245,230) #FDF5E6       rgb(106,90,205) #6A5ACD   
    rgb(255,240,245) #FFF0F5       rgb(123,104,238) #7B68EE   
    rgb(250,240,230) #FAF0E6       rgb(152,251,152) #98FB98   
    rgb(250,235,215) #FAEBD7       rgb(173,255,47) #ADFF2F   
    rgb(255,228,225) #FFE4E1       rgb(127,255,0) #7FFF00   
    rgb(255,192,203) #FFC0CB       rgb(124,252,0) #7CFC00   
    rgb(255,182,193) #FFB6C1       rgb(0,255,0) #00FF00   
    rgb(255,105,180) #FF69B4       rgb(0,255,127) #00FF7F   
    rgb(255,20,147) #FF1493       rgb(0,250,154) #00FA9A   
    rgb(219,112,147) #DB7093       rgb(144,238,144) #90EE90   
    rgb(188,143,143) #BC8F8F       rgb(50,205,50) #32CD32   
    rgb(199,21,133) #C71585       rgb(60,179,113) #3CB371   
    rgb(205,92,92) #CD5C5C       rgb(46,139,87) #2E8B57   
    rgb(240,128,128) #F08080       rgb(34,139,34) #228B22   
    rgb(255,160,122) #FFA07A       rgb(0,128,0) #008000   
    rgb(250,128,114) #FA8072       rgb(0,100,0) #006400   
    rgb(233,150,122) #E9967A       rgb(154,205,50) #9ACD32   
    rgb(220,20,60) #DC143C       rgb(107,142,35) #6B8E23   
    rgb(255,248,220) #FFF8DC       rgb(128,128,0) #808000   
    rgb(255,235,205) #FFEBCD       rgb(85,107,47) #556B2F   
    rgb(255,228,196) #FFE4C4       rgb(143,188,143) #8FBC8F   
    rgb(255,222,173) #FFDEAD       rgb(102,205,170) #66CDAA   
    rgb(245,222,179) #F5DEB3       rgb(32,178,170) #20B2AA   
    rgb(222,184,135) #DEB887       rgb(0,139,139) #008B8B   
    rgb(210,180,140) #D2B48C       rgb(0,128,128) #008080   
    rgb(189,183,107) #BDB76B       rgb(0,255,255) #00FFFF   
    rgb(218,165,32) #DAA520       rgb(127,255,212) #7FFFD4   
    rgb(184,134,11) #B8860B       rgb(175,238,238) #AFEEEE   
    rgb(205,133,63) #CD853F       rgb(64,224,208) #40E0D0   
    rgb(210,105,30) #D2691E       rgb(72,209,204) #48D1CC   
    rgb(160,82,45) #A0522D       rgb(0,206,209) #00CED1   
    rgb(165,42,42) #A52A2A       rgb(95,158,160) #5F9EA0   
    rgb(178,34,34) #B22222       rgb(70,130,180) #4682B4   
    rgb(139,69,19) #8B4513       rgb(176,196,222) #B0C4DE   
    rgb(139,0,0) #8B0000       rgb(176,224,230) #B0E0E6   
    rgb(128,0,0) #800000       rgb(173,216,230) #ADD8E6   
    rgb(250,164,96) #FAA460       rgb(135,206,235) #87CEEB   
    rgb(255,127,80) #FF7F50       rgb(135,206,250) #87CEFA   
    rgb(255,99,71) #FF6347       rgb(0,191,255) #00BFFF   
    rgb(255,0,0) #FF0000       rgb(30,144,255) #1E90FF   
    rgb(255,69,0) #FF4500       rgb(100,149,237) #6495ED   
    rgb(255,140,0) #FF8C00       rgb(65,105,225) #4169E1   
    rgb(255,165,0) #FFA500       rgb(0,0,255) #0000FF   
    rgb(255,215,0) #FFD700       rgb(0,0,205) #0000CD   
    rgb(255,255,0) #FFFF00       rgb(0,0,139) #00008B   
    rgb(255,255,224) #FFFFE0       rgb(0,0,128) #000080   
    rgb(255,250,205) #FFFACD       rgb(25,25,112) #191970   
    rgb(250,250,210) #FAFAD2       rgb(220,220,220) #DCDCDC   
    rgb(245,245,220) #F5F5DC       rgb(211,211,211) #D3D3D3   
    rgb(255,239,213) #FFEFD5       rgb(192,192,192) #C0C0C0   
    rgb(255,228,181) #FFE4B5       rgb(169,169,169) #A9A9A9   
    rgb(255,218,185) #FFDAB9       rgb(119,136,153) #778899   
    rgb(238,232,170) #EEE8AA       rgb(112,128,144) #708090   
    rgb(240,230,140) #F0E68C       rgb(128,128,128) #808080   
    rgb(230,230,250) #E6E6FA       rgb(105,105,105) #696969   
    rgb(216,191,216) #D8BFD8       rgb(47,79,79) #2F4F4F   
    rgb(221,160,221) #DDA0DD       rgb(0,0,0) #000000  

Xem thêm:

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office 2016

Tải Windows 10 1803 Full ISO từ Microsoft

Quay phim màn hình điện thoại bằng AZ Screen Recorder

Lời kết: Bạn có thể xem thêm những thủ thuật khác trong chuyên mục thủ thuật được chia sẻ miễn phí tại Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận