Các câu lệnh MariaDB thao tác bảng

Phần tiếp theo trong chuyên mục tìm hiểu về MariaDB thì Team Việt Dev sẽ trình bày phần tổng hợp một số câu lệnh MariaDB thao tác bảng giúp bạn tham khảo.

Sau đây là tổng hợp một số câu lệnh MariaDB thao tác Table như khởi tạo một bảng mới, xóa một bảng đã có, sao chép dữ liệu từ bảng cũ sang bảng mới, đổi tên bảng…

Các câu lệnh MariaDB thao tác bảng

1. Lệnh hiển thị toàn bộ bảng trong MariaDB

SHOW TABLES;

2. Lệnh tạo bảng trong MariaDB

Sau đây là cú pháp chung để tạo bảng:

CREATE TABLE table_name(column_name column_type);

Ví dụ lệnh khởi tạo Table với tên products bao gồm các trường như product_id, product_serial, product_name, product_manufacturer, product_date với product_id là khóa chính tự động tăng như sau:

CREATE TABLE products(
   product_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   product_serial VARCHAR(100) NOT NULL,
   product_name VARCHAR(100) NOT NULL,
   product_manufacturer VARCHAR(100) NOT NULL, 
   product_date DATE,
   PRIMARY KEY (product_id)
);

Lưu ý:

 • Thuộc tính NOT NULL như một thuộc tính để tránh các lỗi gây ra bởi một giá trị null.
 • Thuộc tính AUTO_INCREMENT chỉ thị trường tự động tăng giá trị, thường áp dụng với trường đặt làm khóa chính của bảng.
 • Thuộc tính PRIMARY KEY định nghĩa trường được đặt làm khóa chính của bảng.

3. Lệnh xóa bảng trong MariaDB

Cú pháp chung để xóa bảng như sau:

DROP DATABASE table_name;

Lưu ý:

 • Tất cả các bảng đã xóa đều không thể phục hồi được.

4. Sao chép dữ liệu từ bảng này sang bảng mới

Cú pháp chung để sao chép dữ liệu từ bảng này sang bảng mới bằng cách sử dụng các lệnh CREATE TABLE và SELECT. Đây là cách thường được áp dụng trong quá trình sao lưu dữ liệu, kiểm thử dữ liệu.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS new_table SELECT * FROM old_table

Lưu ý:

 • Đầu tiên là ta khởi tạo một bảng mới new_table, sau đó điền dữ liệu vào bảng mới bằng dữ liệu từ kết quả trả về của câu lệnh SELECT trong bảng cũ old_table.
 • Thuộc tính IF NOT EXISTS giúp kiểm tra bảng cũ có tồn tại chưa.
 • Nếu chỉ muốn sao chép một phần dữ liệu từ một bảng đã có sẵn ta thêm điều kiện lọc với mệnh đề WHERE trong câu SELECT như sau CREATE TABLE IF NOT EXISTS new_table SELECT * FROM old_table WHERE conditions .

5. Lệnh đổi tên bảng trong MariaDB

Cú pháp chung để đổi tên bảng như sau:

RENAME TABLE old_table TO new_table

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MariaDB miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận