Phương thức trim() trong Java

Phương thức trim() trong Java được dùng để loại bỏ khoản trắng đầu và cuối của một chuỗi. Tiếp đến là phần mô ta chi tiết phương thức trim().

1.Cú pháp phương thức trim() trong Java.

2.Đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức trim() trong Java.

Phương thức trim() trong Java không nhận đối số truyền vào, giá trị trả về của phương thức này là một chuỗi (String). Để hiểu rõ hơn phương thức trim()  mời các bạn đến với ví dụ bên dưới.

3.Ví dụ phương thức trim() trong Java.

Kết quả khi chạy đoạn code  trên như sau:

Đối với phương thức trim() của lớp (Class) String bạn chỉ cần nhớ là khi nào muốn loại bỏ khoản trắng đầu và cuối của một chuỗi nào đó thì sử dụng phương thức này. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các phương thức xử lý chuỗi trong Java.

Bình luận