Phương thức lastIndexOf() trong Java

Phương thức lastIndexOf() trong Java trả về chỉ số index cuối cùng của chuỗi (chuỗi cha) dựa vào một ký tự hay chuỗi được chỉ định (chuỗi con). Nếu chuỗi cha là rỗng, ký tự hoặc chuỗi con không được tìm thấy từ chuỗi cha thì kết quả trả về của phương thức lastIndexOf() trả về là -1.

Sau đây là phần mô tả chi tiết về phương thức lastIndexOf() trong Java.

1.Cú pháp phương thức lastIndexOf() trong Java.

Phương thức lastIndexOf() trong java được thể hiện qua 4 cú pháp như sau:

STT Phương thức Mô tả
1  int lastIndexOf(int ch)  Trả về vị trí của ký tự cuối cùng được tìm thấy trong chuỗi.
2  int lastIndexOf(int ch, int fromIndex)  Trả về vị trí của ký tự cuối cùng được tìm thấy dựa theo fromIndex
3  int lastIndexOf(String substring)  Trả về vị trí của chuỗi con cuối cùng được tìm thấy trong chuỗi.
4  int lastIndexOf(String substring, int fromIndex)  Trả về vị trí của chuỗi con cuối cùng được tìm thấy dựa theo fromIndex

2.Đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức lastIndexOf() trong Java.

Tùy trường hợp mà ta sử dụng đối số truyền vào cho thích hợp, phương thức lastIndexOf() trả về kiểu int. Để hiểu rõ hơn về phương thức lastIndexOf() mời các bạn đến với phần ví dụ bên dưới.

3.Ví dụ sử dụng phương thức lastIndexOf() trong Java.

Trong ví dụ này mình sẽ chia ra hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: mình cần lấy vị trí của ký tự ‘n’ trong chuỗi sau “teamvietdev.com” ta có đoạn code như sau:

Như các bạn cũng thấy trong chuỗi “teamvietdev.com” ký tự ‘n’ sẽ ở 3 vị trí lần lượt là 2, 10, 13 và kết quả khi chạy đoạn code trên như sau:

Không lạ gì khi kết quả là 13, bây giờ mình kèm theo một điều kiện nữa là fromIndex = 8 và ta có đoạn code như bên dưới:

Và đây là kết quả khi chạy chương trình

Do vị trí từ 0 –> 8 của chuỗi, ký tự ‘n’ chỉ xuất hiện ở vị trí thứ 2 nên kết quả là 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trường hợp thứ hai.

Trường hợp 2: Bây giờ mình cần lấy vị trí của chuỗi “nh” trong chuỗi “teamvietdev.com” ta có đoạn có như bên dưới:

Trong chuỗi “teamvietdev.com” chuỗi con “nh” ở hai vị trí 2, 10 và đây là kết quả khi chạy đoạn code trên:

Với điệu kiên fromIndex = 8 ta có đoạn code sau:

Và đây là kết quả khi chạy đoạn code trên

Với phương thức lastIndexOf() trong Java bạn có thể dễ dàng tìm kiếm vị trị của một ký tự hay một chuỗi con từ một chuỗi cho trước. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm loạt bài xử lý chuỗi tại teamvietdev.com

Xem thêm: Phương thức getChars() trong Java 

Bình luận