Danh mục: SEO

Cài Đặt Thương Mại Điện Tử Nâng Cao Cho GA4

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, SỐ LIỆU, VÀ TRANG ĐÍCH CẦN CÀI ĐẶT ( XEM ẢNH 1 ) BƯỚC 2: CÀI MÃ CODE DATALAYER VÀO TRONG WEBSITE · Xem các mẫu datalayer: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ga4/ecommerce?hl=vi&client_type=gtm&fbclid=IwAR3WQ0jh4FXXxORn7-BDzCMG8GfQF1EhKbeST6oy4kHDVz8r9BErSomD_QM · …