Tìm hiểu Class BufferedInputStream

Đến với phần tìm hiểu Class BufferedInputStream ta cần nắm khái niệm về lớp BufferedInputStream. Khai báo BufferedInputStream như thế nào? Liệt kê những phương thức có trong Class BufferedInputStream.

img

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung quan trọng của Class BufferedInputStream.

1. Khái niệm Class BufferedInputStream Java

Lớp Java BufferedInputStream được sử dụng để đọc thông tin từ luồng, sử dụng cơ chế đệm để làm cho hiệu suất nhanh hơn.

Các điểm quan trọng về BufferedInputStream là:

  • Khi các byte từ luồng được bỏ qua hoặc đọc, bộ đệm bên trong tự động được nạp lại từ luồng đầu vào chứa nhiều byte tại một thời điểm.
  • Khi một BufferedInputStream được tạo ra, một mảng đệm nội bộ được tạo ra.

Vậy khai báo Class BufferedInputStream Java như thế nào?

2. Khai báo Class BufferedInputStream Java

Sau đây là khai báo cho lớp Java.io.BufferedInputStream.

public class BufferedInputStream extends FilterInputStream

Tiếp theo là các phương thức có trong lớp Java.io.BufferedInputStream.

3. Các phương thức trong Class BufferedInputStream Java

Sau đây là các phương thức quan trọng và thường được sử dụng của lớp BufferedInputStream.

STT Phương thức & Mô tả
1 int available()
Trả về một số byte ước tính có thể được đọc từ input stream mà không bị chặn bởi phương thức gọi tiếp theo cho BufferedInputStream.
2 int read()
Đọc byte dữ liệu tiếp theo từ input stream.
3 int read(byte[] b, int off, int ln)
Đọc các byte từ byte-input stream byte tới byte được chỉ định, bắt đầu với độ lệch đã cho.
4 void write(int b)
Được sử dụng để ghi byte được chỉ định cho luồng đầu ra của file.
5 FileChannel getChannel()
Được sử dụng để trả về đối tượng FileChannel.
6 FileDescriptor getFD()
Được sử dụng để trả về FileDescriptor.
7 void close()
Được sử dụng để đóng luồng đầu ra của file.

4. Ví dụ sử dụng BufferedInputStream trong Java

Trong ví dụ sử dụng BufferedInputStream tôi sẽ thực hiện ghi một chỗi “teamvietdev.com” vào file bos.txt, đường dẫn của file “E:\testfile\bos.txt”.

 

 

Như vậy là tôi cùng các bạn đã tìm hiểu Class BufferedInputStream Java. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm loạt bài Java IO được chia sẻ bởi Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận