Tìm hiểu Class InputStream

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Class InputStream. Khái niệm về lớp InputStream? Khai báo InputStream như thế nào? Liệt kê những phương thức có trong Class InputStream.

Tìm hiểu Java IO

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung quan trọng của Class InputStream Java.

1. Khái niệm Class InputStream Java

Lớp Java.io.InputStream là một lớp trừu tượng. Đây là lớp cha của tất cả các lớp đại diện cho luồng đầu vào của các byte.

2. Khai báo Class InputStream Java

Sau đây là khai báo cho lớp Java.io.InputStream.

public class DataInputStream
       extends FilterInputStream
       implements DataInput

Tiếp theo là các phương thức có trong lớp Java.io.InputStream.

3. Các phương thức trong Class InputStream Java

Sau đây là các phương thức quan trọng và thường được sử dụng của lớp Java.io.InputStream

STT Phương thức & Mô tả
1  public abstract int read()
Đọc byte dữ liệu tiếp theo từ luồng đầu vào, trả về -1 khi đọc hết file.
2 public int available()
Trả về ước tính số byte có thể đọc từ luồng đầu vào hiện tại.
3 public void close()
Đóng luồng đầu vào hiện tại.

4. Phân cấp của InputStream

Hình ảnh dưới đây mô tả chi tiết và rõ ràng về phân cấp của InputStream.

Tìm hiểu Class InputStream

Như vậy là tôi cùng các bạn đã tìm hiểu Class InputStream Java. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm loạt bài Java IO được chia sẻ bởi Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận