Tìm hiểu Class FileInputStream

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Class FileInputStream. Khái niệm về lớp FileInputStream? Khai báo FileInputStream như thế nào? Liệt kê những phương thức có trong Class FileInputStream.

Tìm hiểu Java IO

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung quan trọng của Class FileInputStream.

1. Khái niệm Class FileInputStream Java

Lớp Java FileInputStream nhận các byte đầu vào từ một file. FileInputStream được sử dụng để đọc dữ liệu byte như file hình ảnh, âm thanh, video… Ngoài ra để đọc các dòng ký tự, bạn nên sử dụng lớp FileReader.

2. Khai báo Class FileInputStream Java

Sau đây là khai báo cho lớp Java.io.FileInputStream.

public class FileInputStream extends InputStream

Tiếp theo là các phương thức có trong lớp Java.io.FileInputStream.

3. Các phương thức trong Class FileInputStream Java

Sau đây là các phương thức quan trọng và thường được sử dụng của lớp FileInputStream

STT Phương thức & Mô tả
1 int available()
Nó được sử dụng để trả về số byte ước tính có thể đọc được từ FileInputStream.
2 int read()
Được sử dụng để đọc byte dữ liệu từ FileInputStream.
3 int read(byte[] b)
Được sử dụng để đọc b.length byte dữ liệu từ FileInputStream.
4 int read(byte[] b, int off, int len)
Được sử dụng để đọc len byte dữ liệu từ FileInputStream.
5 long skip(long x)
Được sử dụng để bỏ qua và loại bỏ x byte dữ liệu từ FileInputStream.
6 FileDescriptor getFD()
Được sử dụng để trả về FileDescriptor.
7 void close()
Được sử dụng để đóng Stream.
8 FileChannel getChannel()
Được sử dụng để trả về đối tượng FileChannel.
9 protected void finalize()
Được sử dụng để đảm bảo rằng phương thức close() được gọi khi không có tham chiếu đến FileInputStream của file.

4. Ví dụ sử dụng FileInputStream trong Java

File fos.txt với đường dẫn của file “E:\testfile\fos.txt” tôi đã ghi trong phần tìm hiểu về Class FileOutputStream. Và đến với ví dụ sử dụng FileIntputStream tôi sẽ thực hiện đọc file fos.txt.

public boolean readFile(String dest) {
    try {
      FileInputStream fis = new FileInputStream(dest);
      int i = 0;
      while ((i = fis.read()) != -1) {
        System.out.print((char) i);
      }
      System.out.println("");
      fis.close();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e);
    }
    return false;
  }

kết quả sau khi chạy ví dụ sử dụng FileIntputStream

teamvietdev.com 
F
result : true

Như vậy là tôi cùng các bạn đã tìm hiểu Class OutputStream Java IO. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm loạt bài Java IO được chia sẻ bởi Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận