Tìm hiểu Class BufferedOutputStream

Đến với phần tìm hiểu Class BufferedOutputStream ta cần nắm khái niệm về lớp BufferedOutputStream. Khai báo BufferedOutputStream như thế nào? Liệt kê những phương thức có trong Class BufferedOutputStream.

Tìm hiểu Java IO

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung quan trọng của Class BufferedOutputStream.

1. Khái niệm Class BufferedOutputStream Java

Lớp Java BufferedOutputStream được sử dụng để đệm luồng đầu ra, bộ đệm để lưu trữ dữ liệu làm cho hiệu suất nhanh hơn so với ghi trực tiếp vào một luồng. Để thêm bộ đệm trong một OutputStream, ta sử dụng lớp BufferedOutputStream. Sau đây là cú pháp để thêm Buffered cho OutputStream.

OutputStream os= new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(“E:\\testfile\\fos.txt”));

Vậy khai báo Class BufferedOutputStream Java như thế nào?

2. Khai báo Class BufferedOutputStream Java

Sau đây là khai báo cho lớp Java.io.BufferedOutputStream.

public class BufferedOutputStream extends FilterOutputStream

Tiếp theo là các phương thức có trong lớp Java.io.BufferedOutputStream.

3. Các phương thức trong Class BufferedOutputStream Java

Sau đây là các phương thức quan trọng và thường được sử dụng của lớp BufferedOutputStream.

STT Phương thức & Mô tả
1 void write(int b)
Ghi byte được chỉ định cho BufferedOutputStream.
2 void write(byte[] b, int off, int len)
Ghi các byte từ byte-input stream vào một mảng byte, bắt đầu với giá trị offset đã cho.
3 void flush()
Đẩy dữ liệu ra BufferedOutputStream.

4. Ví dụ sử dụng BufferedOutputStream trong Java

Trong ví dụ sử dụng FileOutputStream tôi sẽ thực hiện ghi một chỗi “teamvietdev.com” vào file bos.txt, đường dẫn của file “E:\testfile\bos.txt”.

public boolean bufferedOutputStream(String dest) throws IOException{
    FileOutputStream fos;  
    try {
      fos = new FileOutputStream(dest);
      BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
      String content = "teamvietdev.com";
      byte[] arr = content.getBytes();
      bos.write(arr);
      bos.flush();
      fos.close();
      bos.close();
      return true;
    } catch (IOException ex) {
    }
    return false;
  }
public static void main(String[] args) throws IOException {
    // TODO code application logic here
    BufferedOutputStreamExample bose = new BufferedOutputStreamExample();
    System.out.println("result : "+bose.bufferedOutputStream("E:\\testfile\\bos.txt"));
  }

kết quả sau khi chạy ví dụ sử dụng FileOutputStream

result : true

Nội dung trong file bos.txt

Tìm hiểu Class BufferedOutputStream

Như vậy là tôi cùng các bạn đã tìm hiểu Class OutputStream Java IO. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm loạt bài Java IO được chia sẻ bởi Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận