Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong SQL

Kiểu dữ liệu SQL là một thuộc tính chỉ định kiểu dữ liệu của bất kỳ đối tượng nào. Mỗi cột, biến và biểu thức có một kiểu dữ liệu liên quan trong SQL. Bạn có thể sử dụng các loại dữ liệu này trong khi tạo bảng của mình. Bạn có thể chọn kiểu dữ liệu cho cột bảng dựa trên yêu cầu của bạn.

SQL Server cung cấp sáu loại dữ liệu cho bạn sử dụng được liệt kê dưới đây –

1.Các kiểu dữ liệu trong SQL

Exact Numeric Data Types

DATA TYPE FROM TO
bigint -9,223,372,036,854,775,808 9,223,372,036,854,775,807
int -2,147,483,648 2,147,483,647
smallint -32,768 32,767
tinyint 0 255
bit 0 1
decimal -10^38 +1 10^38 -1
numeric -10^38 +1 10^38 -1
money -922,337,203,685,477.5808 +922,337,203,685,477.5807
smallmoney -214,748.3648 +214,748.3647

Approximate Numeric Data Types

DATA TYPE FROM TO
float -1.79E + 308 1.79E + 308
real -3.40E + 38 3.40E + 38

Date and Time Data Types

DATA TYPE FROM TO
datetime Jan 1, 1753 Dec 31, 9999
smalldatetime Jan 1, 1900 Jun 6, 2079
date Stores a date like June 30, 1991
time Stores a time of day like 12:30 P.M.

Lưu ý – Ở đây, datetime có độ chính xác 3,33 mili giây, trong đó smalldatetime có độ chính xác 1 phút.

Character Strings Data Types

Sr.No. DATA TYPE & Description
1 char

Độ dài tối đa 8.000 ký tự. (Các ký tự không phải Unicode có độ dài cố định)

2 varchar

Tối đa 8.000 ký tự. (Dữ liệu không phải Unicode có chiều dài thay đổi).

3 varchar(max)

Độ dài tối đa là 2E + 31 ký tự, Dữ liệu không phải Unicode có độ dài thay đổi (chỉ dành cho SQL Server 2005).

4 text

Dữ liệu không phải Unicode có độ dài thay đổi với độ dài tối đa 2.147.483.647 ký tự.

Unicode Character Strings Data Types

Sr.No. DATA TYPE & Description
1 nchar

Độ dài tối đa 4.000 ký tự (Độ dài Unicode cố định)

2 nvarchar

Độ dài tối đa 4.000 ký tự. (Độ dài biến đổi Unicode)

3 nvarchar(max)

Độ dài tối đa 2E + 31 ký tự (chỉ dành cho SQL Server 2005). (Độ dài biến đổi Unicode)

4 ntext

Độ dài tối đa 1.073.741.823 ký tự. (Độ dài biến đổi Unicode)

Binary Data Types

Sr.No. DATA TYPE & Description
1 binary

Độ dài tối đa 8.000 byte (Dữ liệu nhị phân có độ dài cố định)

2 varbinary

Độ dài tối đa 8.000 byte (dữ liệu nhị phân độ dài thay đổi)

3 varbinary(max)

Độ dài tối đa là 2E + 31 byte (chỉ dành cho SQL Server 2005). (Độ dài biến đổi Dữ liệu nhị phân)

4 image

Chiều dài tối đa là 2.147.483.647 byte. (Biến chiều dài Dữ liệu nhị phân)

Misc Data Types

Sr.No. DATA TYPE & Description
1 sql_variant

Lưu trữ các giá trị của các kiểu dữ liệu được hỗ trợ bởi SQL Server khác nhau, ngoại trừ văn bản, ntext và dấu thời gian.

2 timestamp

Lưu trữ một số duy nhất trên toàn cơ sở dữ liệu được cập nhật mỗi lần một hàng được cập nhật

3 uniqueidentifier

Mù nhận diện duy nhất toàn cầu (GUID)

4 xml

Lưu trữ dữ liệu XML. Bạn có thể lưu trữ các cá thể xml trong một cột hoặc một biến (chỉ SQL Server 2005).

5 cursor

Tham chiếu đến đối tượng con trỏ

6 table

Lưu trữ tập hợp kết quả để xử lý sau

 

 

 

2 Comments

  1. Kami 05/04/2020 Reply

Bình luận