Danh mục: Chưa được phân loại

SQL Server là gì?

SQL Server là gì?

SQL Server là gì? Lịch sử hình thành SQL Server như thế nào? Tại sao sử dụng SQL Server? Những ưu điểm và nhược điểm của SQL Server? Để trả lời các câu hỏi được …

SQLite là gì?

SQLite là gì? Lịch sử hình thành SQLite như thế nào? Tại sao sử dụng SQLite? Những ưu điểm và nhược điểm của SQLite? Để trả lời các câu hỏi được đặt ra ở trên chúng ta sẽ …

SQL là gì?

SQL là gì? SQL viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, được nhiều hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Database Management System viết tắt là DBMS) …

Câu hỏi Stateless và Stateful là gì?

Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều người thường buột miệng trả lời ngay “stateless là phi trạng thái và stateful là có trạng thái”. Khi tôi hỏi lại “trạng thái” là gì thì phần …