Danh mục: Chưa được phân loại

Câu hỏi Stateless và Stateful là gì?

Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều người thường buột miệng trả lời ngay “stateless là phi trạng thái và stateful là có trạng thái”. Khi tôi hỏi lại “trạng thái” là gì thì phần …
Bash For Loop Examples

Bash For Loop Examples

How do I use bash for loop to repeat certain task under Linux / UNIX operating system? How do I set infinite loops using for statement? How do I use three-parameter for loop control expression? …