Tìm hiểu NavigableMap trong Java

NavigableMap là một phần mở rộng của SortedMap với việc cung cấp phương thức điều hướng thuận tiện như lowerKey, floorKey, ceilingKey và higherKey. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về NavigableMap trong Java.

NavigableMap là một phần mở rộng của SortedMap với việc cung cấp phương thức điều hướng thuận tiện như lowerKey, floorKey, ceilingKey và higherKey. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về NavigableMap trong Java.

Tìm hiểu NavigableMap trong Java

Phương thức NavigableMap trong Java:

 • firstKey(): trả về key đầu tiên trong danh sách.
 • lastKey(): trả về key cuối cùng trong danh sách.
 • firstEntry(): trả về key-value đầu tiên trong danh sách.
 • lastEntry(): trả về key-value cuối cùng trong danh sách.
 • lowerEntry(K key): trả về key-value tương ứng với key.
 • lowerEntry(K key): trả về key-value liền trước key.
 • higherEntry(K key): trả về key-value liền sau key.
 • keySet(): trả về danh sách key tăng dần.
 • descendingKeySet(): trả về danh sách key giảm dần.

Ví dụ NavigableMap trong Java:

package test;

import java.util.NavigableMap;
import java.util.TreeMap;

/**
 *
 * @author TVD
 */
public class Example {

  public static void main(String[] args) {
    NavigableMap<String, Integer> nm = new TreeMap<>();
    nm.put("1", 1);
    nm.put("2", 2);
    nm.put("3", 3);
    nm.put("4", 4);
    nm.put("5", 5);
    nm.put("6", 6);

    System.out.println("First Key: " + nm.firstKey());
    System.out.println("Last Key: " + nm.lastKey());
    System.out.println("First Entry: " + nm.firstEntry());
    System.out.println("Last Entry: " + nm.lastEntry());
    System.out.println("Floor Entry: " + nm.floorEntry("3"));
    System.out.println("Lower Entry: " + nm.lowerEntry("3"));
    System.out.println("Higher Entry: " + nm.higherEntry("3"));
    System.out.println("Ascending Keys: " + nm.keySet());
    System.out.println("Descending Keys: " + nm.descendingKeySet());
  }

}

Kết quả sau khi khởi chạy ví dụ trên:

First Key: 1
Last Key: 6
First Entry: 1=1
Last Entry: 6=6
Floor Entry: 3=3
Lower Entry: 2=2
Higher Entry: 4=4
Ascending Keys: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Descending Keys: [6, 5, 4, 3, 2, 1]

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số bài viết khác tìm hiểu về HashMap, HashSet, ArrayList, LinkedList, TreeSet, LinkedHashMap…

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về hướng dẫn lập trình Java cơ bản và nâng cao, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận