Các câu lệnh MySQL thao tác với cột và hàng

Phần tiếp theo trong chuyên mục tìm hiểu về MySQL thì Team Việt Dev sẽ trình bày phần tổng hợp một số câu lệnh MySQL thao tác với cột và hàng giúp bạn tham khảo.

Sau đây là tổng hợp một số câu lệnh MySQL thao tác với cột và hàng như lệnh hiển thị toàn bộ cột trong bảng, lệnh thêm mới một cột vào bảng, lệnh xóa cột trong bảng…

Các câu lệnh MySQL thao tác với cột và hàng

1. Lệnh hiển thị toàn bộ cột trong bảng

SHOW COLUMNS FROM table_name;

2. Lệnh thêm mới cột trong bảng

Cú pháp chung để thêm mới cột như sau:

ALTER TABLE table_name ADD column_name column_definition;

Ví dụ:

ALTER TABLE products ADD product_check bit;

3. Lệnh đổi tên cột trong bảng

Sau đây là cú pháp chung để đổi tên cột như sau:

ALTER TABLE table_name CHANGE COLUMN old_column new_column VARCHAR(25)

Ví dụ:

ALTER TABLE products CHANGE COLUMN product_check product_checked VARCHAR(25)

4. Lệnh xóa cột trong bảng

Cú pháp chung để xóa cột như sau:

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;

Ví dụ:

ALTER TABLE products DROP COLUMN product_check;

5. Lệnh thay đổi cột kiểu dữ liệu cột trong bảng

Cú pháp chung để thay đổi kiểu dữ liệu cột như sau:

ALTER TABLE table_name MODIFY column_name VARCHAR(50);

Ví dụ:

ALTER TABLE products MODIFY product_checked VARCHAR(250);

6. Lệnh hiển thị dữ liệu trong bảng

Cú pháp chung để hiển thị dữ liệu trong bảng như sau:

SELECT field, field2,... FROM table_name WHERE...

Ví dụ:

SELECT product_id, product_name, product_manufacturer FROM products

7. Lệnh thêm mới dữ liệu trong bảng

Cú pháp chung để thêm mới dữ liệu trong bảng như sau:

INSERT INTO table_name (field1, field2,...) VALUES (value1, value2,...);

Ví dụ:

INSERT INTO products(product_serial, product_name, product_manufacturer, product_time, product_checked) 
VALUES ("123", "ABC", "EF", NOW(), TRUE);

8. Lệnh cập nhật dữ liệu trong bảng

Cú pháp chung để cập nhật dữ liệu trong bảng như sau:

UPDATE table_name SET field1=new_value1, field2=new_value2,... [WHERE ...]

Ví dụ:

UPDATE products SET product_serial='12345', product_name='ABCEF' WHERE product_id = 3

9. Lệnh xóa dữ liệu trong bảng

Cú pháp chung để xóa dữ liệu trong bảng như sau:

DELETE FROM table_name [WHERE …]

Ví dụ:

DELETE FROM products WHERE product_id = 3

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MySQL miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận