Hàm MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT trong MariaDB

Tiếp theo phần tìm hiểu về MariaDB thì Team Việt Dev sẽ giải thích cách sử dụng hàm MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT trong MariaDB với cú pháp và ví dụ minh họa trực quan sao cho dễ hiểu nhất.

Sau đây là phần hướng dẫn sử dụng các hàm MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT trong MariaDB.

Hàm MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT trong MariaDB

1. Hàm COUNT trong MariaDB

Hàm COUNT trong MariaDB trả về số đếm của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm COUNT trong MariaDB là:

SELECT COUNT(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Ví dụ hàm COUNT trong MariaDB:

SELECT site_domain, COUNT(site_id) AS total_domain
FROM sites
GROUP BY site_domain

2. Hàm SUM trong MariaDB

Hàm SUM trong MariaDB trả về giá trị tổng của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm SUM trong MariaDB là:

SELECT SUM(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Ví dụ hàm SUM trong MariaDB:

SELECT SUM(product_price)
FROM products
WHERE category_id = 101

3. Hàm MIN trong MariaDB

Hàm MIN trong MARDB trả về giá trị nhỏ nhất của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm MIN trong MariaDB là:

SELECT MIN(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Ví dụ hàm MIN trong MariaDB:

SELECT MIN(product_price)
FROM products

4. Hàm MAX trong MariaDB

Hàm MAX trong MariaDB trả về giá trị lớn nhất của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm MAX trong MariaDB là:

SELECT MAX(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Ví dụ hàm MAX trong MariaDB:

SELECT MAX(product_price)
FROM products;

5. Hàm AVG trong MariaDB

Hàm AVG trong MariaDB trả về giá trị trung bình của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm AVG trong MariaDB là:

SELECT AVG(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Ví dụ hàm AVG trong MariaDB:

SELECT AVG(product_price)
FROM products

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MariaDB miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận