[Hibernate] Bài 2: Cấu Trúc Hibernate

Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết về Hibernate mình sẽ trình bày cấu trúc Hibernate để các bạn có cái nhìn  tổng thể và bao quát hơn về Hibernate.

1

Ở trên là biểu đồ mô tả tổng thể về cấu trúc Hibernate, hình ảnh mô tả chi tiết ở trên ta dễ nhận thấy rằng Hibernate sử dụng cơ sở dữ liệu và các file cấu hình(Hibernate.properties và XML Mapping file) để cung cấp dịch vụ persistence cho ứng dụng.

 

Ở hình trên cho bạn cái nhìn chi tiết về cấu trúc Hibernate trong ứng dụng. Hibernate sử dụng nhiều API của Java như JDBC, Java Transaction, Java Naming and Directory Interface. JDBC cho  phép bất kỳ cơ sở dữ liệu nào với một trình điều khiển JDBC đều được hỗ trợ bởi Hibernate.

Phần dưới đây mô tả ngắn gọn các thành phần tham gia trong cấu trúc Hibernate mà bạn cần nắm vững để có thể sử dụng trong việc xây dựng các ứng dụng sau này, nắm vững cấu trúc Hibernate giúp bạn có lợi thế hơn.

1. Cấu Hình Đối Tượng:

Các đối tượng cấu hình chỉ tạo ra trong quá trình khời chạy ứng dụng lấn đầu tiên, nó đại diện cho một tập tin cấu hình, thuộc tính theo yêu cầu của Hibernate. Các đối tượng cấu hình cung cấp hai thành phần:

1.1 Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu:

Được xử lý thông qua một hoặc nhiều tập tin cấu hình được hỗ trợ bởi Hibernate. Những tập tin này là hibernate.properties và hibernate.cfg.xml.

1.2. Cài Đặt Lớp Mapping:

Thành phần này tạo ra sự kết nối giữa các lớp Java và các bảng cơ sở dữ liệu.

2. Đối Tượng SessionFactory:

Cấu hình đối tượng được sử dụng để tạo ra một đối tượng SessionFactory do đó cấu hình Hibernate của ứng dụng sử dụng các tập tin cấu hình và cho phép khởi tạo đối tượng session.

SessionFactory là đối tượng lớn trong ứng dụng nên thường nó được tạo ra trong suốt quá trình khởi động và giữ để sử dụng sau. Mỗi cơ sở dữ liệu sử dụng một tập tin cấu hình riêng biệt và ừng với một cơ sở dữ liệu sẽ là một đối tượng SessionFactory, nếu bạn đang sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu bạn sẽ phải tạo ra nhiều đối tượng SessionFactory.

3. Đối Tượng Session:

Session được sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu. Đối tượng Session được khởi tạo khi tương tác với cơ sở dữ liệu. đối tượng liên tục được lưu lại và lấy thông qua một đối tượng Session.

Các đối tượng Session không nên giữ mở trong một thời gian dài bởi vì không an toàn.

4. Đối Tượng Transaction:

Đây là một đối tượng tùy chọn và ứng dụng Hibernate có thể chọn không sử dụng, thay vì quản lý giao dịch trong mã ứng dụng của riêng mình.

5. Đối Tượng Query:

Đối tượng truy vấn sử dụng SQL hoặc Hibernate Query Language (HQL) để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

6. Tiêu Chuẩn Đối Tượng:

Các tiêu chí đối tượng được sử dụng để tạo ra và thực hiện theo hướng đối tượng, tiêu chí truy vấn để lấy đối tượng.

(Tác giả: Công Minh)

Xem tiếp : Bài 3: Cài Đặt Và Chạy Ứng Dụng Hibernate

Bình luận