Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 9

Phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên do đội ngũ Team Việt Dev biên soạn. Nội dung phần 9 nhằm hướng dẫn xây dựng tính năng xuất dữ liệu báo cáo sang định dạng Excel, PDF.

Java Swing là một phần của JFC (Java Foundation Classes) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Java Swing được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên hay một số bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về lập trình Java Swing thì đội ngũ Team Việt Dev biên soạn một số tài liệu Java Swing và phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên.

Bước 1: Đầu tiên bạn cần tải thư viện Apache POI về máy, sau đó sao chép vào dự án.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Apache POI là một thư viện mã nguồn mở được phân phối bởi Apache. Apache POI được sử dụng phổ biến nhất nhằm giúp tạo hoặc đọc dữ liệu từ các tập tin Microsoft Office bằng ngôn ngữ Java.

Sau khi tải thư viện Apache POI về máy thì bạn cần import thư viện vào dự án.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Bước 2: Tiếp theo chúng ta sẽ tạo lớp XuatBaoCaoController.java để xử lý

Trong ví dụ này mình sẽ xuất dữ liệu danh sách các học viên ra tập tin Excel gồm các thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ…

package com.teamvietdev.main;

import com.teamvietdev.service.HocVienService;
import com.teamvietdev.service.HocVienServiceImpl;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.util.List;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;
import org.apache.poi.ss.usermodel.CellType;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFRow;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;
import test.HocVien;

public class TestExcel {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      XSSFWorkbook workbook = new XSSFWorkbook();
      XSSFSheet spreadsheet = workbook.createSheet("Học viên");

      XSSFRow row = null;
      Cell cell = null;

      row = spreadsheet.createRow((short) 2);
      row.setHeight((short) 500);
      cell = row.createCell(0, CellType.STRING);
      cell.setCellValue("DANH SÁCH HỌC VIÊN");

      row = spreadsheet.createRow((short) 3);
      row.setHeight((short) 500);
      cell = row.createCell(0, CellType.STRING);
      cell.setCellValue("STT");
      cell = row.createCell(1, CellType.STRING);
      cell.setCellValue("Họ và tên");
      cell = row.createCell(2, CellType.STRING);
      cell.setCellValue("Ngày sinh");
      cell = row.createCell(3, CellType.STRING);
      cell.setCellValue("Giới tính");
      cell = row.createCell(4, CellType.STRING);
      cell.setCellValue("Số điện thoại");
      cell = row.createCell(5, CellType.STRING);
      cell.setCellValue("Địa chỉ");

      HocVienService hocVienService = new HocVienServiceImpl();

      List<HocVien> listItem = hocVienService.getList();

      for (int i = 0; i < listItem.size(); i++) {
        HocVien hocVien = listItem.get(i);
        row = spreadsheet.createRow((short) 4 + i);
        row.setHeight((short) 400);
        row.createCell(0).setCellValue(i + 1);
        row.createCell(1).setCellValue(hocVien.getHo_ten());
        row.createCell(2).setCellValue(hocVien.getNgay_sinh().toString());
        row.createCell(3).setCellValue(hocVien.isGioi_tinh() ? "Nam" : "Nữ");
        row.createCell(4).setCellValue(hocVien.getSo_dien_thoai());
        row.createCell(5).setCellValue(hocVien.getDia_chi());
      }

      FileOutputStream out = new FileOutputStream(new File("D:/hv.xlsx"));
      workbook.write(out);
      out.close();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

}

Bước 3: Mở tập tin Excel kiểm tra dữ liệu

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Bạn cần tùy chỉnh thêm để tập tin Excel sau khi tạo đẹp mắt và dễ nhìn hơn như canh chỉnh màu sắc, độ rộng, kích thước chữ…

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây:

Tải mã nguồn hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 9 tại đây:

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java Swing miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận