Phương thức endsWith() trong Java

Phương thức endsWith() trong Java được sử dụng để kiểm tra một chuỗi có kết thúc bằng chuỗi được chỉ định hay không (chuỗi chỉ định là chuỗi nhận vào của phương thức endsWith()). Nếu kết quả trả về là TRUE tức là chuỗi đã cho được kết thúc bằng chuỗi chỉ định và ngược lại kết quả là FALSE.

Trong một số trường hợp khi lập trình bạn cần phải xác định một chuỗi có được kết thúc bởi một dấu “.” hay một chuỗi nào đó thì  phương thức endsWith() trong Java sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Sau đây là phần mô tả chi tiết về phương thức endsWith().

1.Cú pháp phương thức endsWith() trong Java.

2.Đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức endsWith() trong Java.

Phương thức endsWith() nhận vào một chuỗi (chuỗi chỉ định), kết quả trả về là TRUE nếu chuỗi đã cho kết thúc bằng chuỗi chỉ định và ngược lại.

3.Ví dụ sử dụng phương thức endsWith() trong Java.

Kết quả khi chạy chương trình là:

Ngoài phương thức endsWith() trong Java các bạn có thể tham khảo thêm loạt bài xử lý chuỗi trong Java tại teamvietdev.com nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận