Phương thức startsWith() trong Java

Phương thức startsWith() trong Java được sử dụng để kiểm tra một chuỗi (chuỗi cha) có được bắt đầu bởi một chuỗi đã được chỉ định (chuỗi con). Nếu chuỗi cha được bắt đầu bởi chuỗi con thì phương thức startsWith() trong Java trả về TRUE ngược lại FALSE.

Sau đây là phần môt tả chi tiết phương thức startsWith().

1. Cú pháp Phương thức startsWith() trong Java.

Phương thức startsWith() được thể hiện qua cú pháp như sau:

Với cú pháp như ở trên bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đối số nhận vào và kết quả trả về của phương thức startsWith().

2.Đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức startsWith() trong Java.

Phương thức startsWith() trong Java nhận vào một chuỗi đã được chỉ định (chuỗi con) và kết quả trả về của Phương thức startsWith() là TRUE hoặc FALSE.

3.Ví dụ sử dụng phương thức startsWith() trong Java.

Trong ví dụ này mình sẽ kiểm tra chuỗi “teamvietdev” có được bắt đầu bởi hai chuỗi lần lượt là “team”“viet” hay không? Và ta có đoạn code như sau:

Kết quả khi chạy chương trình là.

Để kiểm tra một chuỗi (chuỗi cha) có được bắt đầu bởi một chuỗi được chỉ định (chuỗi con) hay không? thì có lẽ phương thức startsWith() trong Java là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Ngoài ra các bạn có thể thao khảo thêm loạt bài xử lý chuỗi tại teamvietdev.com

Xem thêm: Phương thức lastIndexOf() trong Java 

Bình luận