Phương thức getChars() trong Java

Phương thức getChars() trong Java được sử dụng để sao chép nội dung của chuỗi vào mảng char[]. Sau đây là phần mô tả chi tiết phương thức getChars() trong Java.

1. Cú pháp Phương thức getChars() trong Java.

Với phương thức getChars() nhận vào bốn đối số như bên dưới:

2.Đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức getChars() trong Java.

Bây giờ mình sẽ giải thích từng đối số như sau:

int srcBegin vị trí bắt đầu sao từ chép chuỗi.

int srcEnd ví trí kết thúc sao chép từ chuỗi.

char dst[] mảng char[] chứa giá trị sao chép từ chuỗi.

int dstBegin vị trí bắt đầu của mảng char[].

Phương thức getChars() không có đối số trả về. Để hiểu rõ hơn về phương thức getChars() mới các bạn đến với phần ví dụ bên dưới.

3.Ví dụ sử dụng phương thức getChars() trong Java.

Kết quả khi chạy đoạn code trên như sau:

Khi muốn sao chép một chuỗi thành mảng char[] thì phương thức getChars() trong Java giúp bạn làm việc này một cách dễ dàng. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm loạt bài xử lý chuỗi trong Java tại Teamvietdev.com

Xem thêm: Phương thức getBytes() trong Java

Bình luận