Phương thức getBytes() trong Java

Phương thức getBytes() trong Java được sử dụng để lấy về một mảng byte của chuỗi, hay nói cách khác nó trả về chuỗi các byte. Sau đây là phần mô tả chi tiết về phương thức getBytes().

1.Cú pháp phương thức getBytes() trong Java.

Phương thức getBytes() được thể hiện lần lượt qua 3 cú pháp như sau:

 

Lưu ý với trường hợp thứ 3 phương thức getBytes() trong Java nhận vào một chuỗi thì điểu kiện kèm theo là throws  UnsupportedEncodingException.

2.Đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức getBytes() trong Java.

Tùy trường hợp mà đối số nhận vào của phương thức getBytes() sẽ khác nhau, nhưng kết quả trả về đều là mảng byte.

3.Ví dụ phương thức getBytes() trong Java.

Trong ví dụ này mình sẽ in ra mảng byte của một chuỗi cho trước.

Kết quả khi chạy đoạn code trên là:

Khi bạn muốn chuyển một chuỗi thành mảng byte thì phương thức getBytes() trong Java là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm loạt bài xử lý chuỗi tại teamvietdev.com

Xem thêm: Phương thức intern() trong Java

Bình luận