Phương thức toCharArray() trong Java

Phương thức toCharArray() trong Java được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành mảng ký tự. Phương thức toCharArray() trả về một mảng ký tự với độ dài và nội dung được khởi tạo với các ký tự của chuỗi.

Sau đây là phần môt tả chi tiết về phương thức toCharArray()

1. Cú pháp Phương thức toCharArray() trong Java.

Phương thức toCharArray() trong Java được thể hiện qua cú pháp như sau:

Với cú pháp như ở trên bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức toCharArray().

2.Đối số truyền vào và kết quả trả về của phương thức toCharArray() trong Java.

Phương thức toCharArray() không nhận đối số truyền vào, kết quả trả về của nó là mảng ký char[]. Để hiểu rõ hơn mời các bạn đến với phần ví dụ bên dưới.

3.Ví dụ sử dụng phương thức toCharArray() trong Java.

Với ví dụ này mình sẽ có một chuỗi “kenhlaptrinh.net” và mình sẽ thực hiện gọi phương thức toCharArray() trong Java. Với tình huống ở trên tương ứng sẽ có đoạn code như sau:

Đây là kết quả khi chạy đoạn code trên

Với phương thức toCharArray() trong Java thì việc sao chép các phần tử trong một chuỗi thành mảng ký tự là quá dễ dàng, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm loạt bài xử lý chuỗi tại Teamvietdev.com

Bình luận