Tìm hiểu Class OutputStream

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Class OutputStream Java. Khái niệm về lớp OutputStream? Khai báo OutputStream như thế nào? Liệt kê những phương thức có trong Class OutputStream.

Tìm hiểu Java IO

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung quan trọng của Class OutputStream.

1. Khái niệm Class OutputStream Java

Lớp Java.io.OutputStream là một lớp trừu tượng. Đây là lớp cha của tất cả các lớp đại diện cho một luồng đầu ra của các byte.

2. Khai báo Class OutputStream Java

Sau đây là khai báo cho lớp Java.io.OutputStream.

Tiếp theo là các phương thức có trong lớp Java.io.OutputStream.

3. Các phương thức trong Class OutputStream

Sau đây là các phương thức quan trọng và thường được sử dụng của lớp Java.io.OutputStream

STTPhương thức & Mô tả
1public void write(int)
Được sử dụng để ghi một byte vào luồng đầu ra.
2public void write(byte[])
Được sử dụng để ghi một mảng byte cho luồng đầu ra.
3public void flush()
Đẩy dữ liệu luồng đầu ra.
4public void close()
Được sử dụng để đóng luồng đầu ra.

4. Phân cấp của Class OutputStream Java

Hình ảnh dưới đây mô tả chi tiết và rõ ràng về phân cấp của OutputStream.

Tìm hiểu Class OutputStream

Như vậy là tôi cùng các bạn đã tìm hiểu Class OutputStream Java. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm loạt bài Java IO được chia sẻ bởi Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận