Cài Đặt Thương Mại Điện Tử Nâng Cao Cho GA4

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, SỐ LIỆU, VÀ TRANG ĐÍCH CẦN CÀI ĐẶT ( XEM ẢNH 1 )

BƯỚC 2: CÀI MÃ CODE DATALAYER VÀO TRONG WEBSITE

BƯỚC 4: VÀO HTTPS://TAGMANAGER.GOOGLE.COM CÀI THẺ ( TAG )

  • Loại thẻ: sự kiện
  • Thẻ cấu hình: chọn cấu hình GA4 của bạn trước đó đã đấu nối với GTM
  • Tên sự kiện: {{Event}}
  • Vào Các tùy chọn cài đặt khác bật Gửi dữ liệu thương mại điện tử chọn Nguồn dữ liệu từ Data Layer ( vì ở trên ta cắm dữ liệu datalayer ở bước 2 mà )

BƯỚC 5: TRONG HTTPS://TAGMANAGER.GOOGLE.COM CÀI TRÌNH KÍCH HOẠT ĐỂ KÍCH HOẠT EVENT

  • Tên event chính là ấy tên các loại event ở bước 3
  • Mỗi loại event phân tách nhau bằng dấu gạch dọc
  • Sử dụng : add_payment_info|add_shipping_info|add_to_cart|add_to_wishlist|begin_checkout|generate_lead|purchase|refund|remove_from_cart|select_item|select_promotion|view_cart|view_item|view_item_list|view_promotion

Link chi tiết: https://drive.google.com/file/d/11kXW60sd8pu8ayNGywSa_nh0HlDtfSZb/view?fbclid=IwAR0BKAdPPnVgygnkWmIxuZp76jIYRVT_SUCMFRHAkfYr7P2Fzz2IL7LURLk

Nguồn: Nguyen Tien Anh GR Facebook Nghiện Seo: https://www.facebook.com/groups/nghienseo

Bình luận