Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 6

Phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên do đội ngũ Team Việt Dev biên soạn. Nội dung phần 6 nhằm hướng dẫn xây dựng tính năng quản lý thông tin học viên cơ bản như thêm, sửa, xóa.

Java Swing là một phần của JFC (Java Foundation Classes) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Java Swing được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên hay một số bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về lập trình Java Swing thì đội ngũ Team Việt Dev biên soạn một số tài liệu Java Swing và phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Sau khi đã cài đặt đầy đủ các công cụ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu… thì tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo dự án ứng dụng quản lý học viên trên Netbeans IDE với ngôn ngữ lập trình Java Swing.

Bước 1: Thiết kế giao diện màn hình hiển thị thông tin học viên

Bây giờ để bạn cần tạo một JFrame mới và đặt tên là HocVienJFrame.java, sau đó thiết kế giao diện hiển thị các thông tin nhân viên như họ tên, số điện thoại, địa chỉ… sao cho phù hợp.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Trong đó với phần mã học viên, học và tên, số điện thoại bạn sẽ sử dụng đến JTextField để thiết kế. Đối với giới tính bạn sử dụng JRadioButton, nhớ thiết lập thuộc tính buttonGroup để JRadioButton chỉ có thể chọn lựa duy nhất một giá trị. Địa chỉ bạn sử dụng JTextArea, tình trạng sử dụng JCheckBox. Và phần ngày sinh bạn sử dụng đến JDateChooser hoặc có thể sử dụng đến JComboBox.

Bước 2: Tiếp theo bạn cần viết các phương thức cơ bản để tạo mới, cập nhật… dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Lớp HocVienDAO.java

package com.teamvietdev.qlhv.dao;

import com.teamvietdev.qlhv.model.HocVien;
import java.util.List;

public interface HocVienDAO {

  public List<HocVien> getList();

  public int createOrUpdate(HocVien hocVien);
  
}

Lớp HocVienDAOImpl.java

package com.teamvietdev.qlhv.dao;

import com.teamvietdev.qlhv.model.HocVien;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class HocVienDAOImpl implements HocVienDAO {

  @Override
  public List<HocVien> getList() {
    Connection cons = DBConnect.getConnection();
    String sql = "SELECT * FROM hoc_vien";
    List<HocVien> list = new ArrayList<>();
    try {
      PreparedStatement ps = (PreparedStatement) cons.prepareStatement(sql);
      ResultSet rs = ps.executeQuery();
      while (rs.next()) {
        HocVien hocVien = new HocVien();
        hocVien.setMa_hoc_vien(rs.getInt("ma_hoc_vien"));
        hocVien.setHo_ten(rs.getString("ho_ten"));
        hocVien.setSo_dien_thoai(rs.getString("so_dien_thoai"));
        hocVien.setDia_chi(rs.getString("dia_chi"));
        hocVien.setNgay_sinh(rs.getDate("ngay_sinh"));
        hocVien.setGioi_tinh(rs.getBoolean("gioi_tinh"));
        hocVien.setTinh_trang(rs.getBoolean("tinh_trang"));
        list.add(hocVien);
      }
      ps.close();
      cons.close();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return list;
  }
  
  @Override
  public int createOrUpdate(HocVien hocVien) {
    try {
      Connection cons = DBConnect.getConnection();
      String sql = "INSERT INTO hoc_vien(ma_hoc_vien, ho_ten, ngay_sinh, gioi_tinh, so_dien_thoai, dia_chi, tinh_trang) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) ON DUPLICATE KEY UPDATE ho_ten = VALUES(ho_ten), ngay_sinh = VALUES(ngay_sinh), gioi_tinh = VALUES(gioi_tinh), so_dien_thoai = VALUES(so_dien_thoai), dia_chi = VALUES(dia_chi), tinh_trang = VALUES(tinh_trang);";
      PreparedStatement ps = cons.prepareStatement(sql, PreparedStatement.RETURN_GENERATED_KEYS);
      ps.setInt(1, hocVien.getMa_hoc_vien());
      ps.setString(2, hocVien.getHo_ten());
      ps.setDate(3, hocVien.getNgay_sinh());
      ps.setBoolean(4, hocVien.isGioi_tinh());
      ps.setString(5, hocVien.getSo_dien_thoai());
      ps.setString(6, hocVien.getDia_chi());
      ps.setBoolean(7, hocVien.isTinh_trang());
      ps.execute();
      ResultSet rs = ps.getGeneratedKeys();
      int generatedKey = 0;
      if (rs.next()) {
        generatedKey = rs.getInt(1);
      }
      ps.close();
      cons.close();
      return generatedKey;
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
    return 0;
  }

}

Lớp HocVienService.java

package com.teamvietdev.qlhv.service;

import com.teamvietdev.qlhv.model.HocVien;
import java.util.List;

public interface HocVienService {
  
  public List<HocVien> getList();
  
  public int createOrUpdate(HocVien hocVien);
  
}

Lớp HocVienServiceImpl.java

package com.teamvietdev.qlhv.service;

import com.teamvietdev.qlhv.dao.HocVienDAO;
import com.teamvietdev.qlhv.dao.HocVienDAOImpl;
import com.teamvietdev.qlhv.model.HocVien;
import java.util.List;

public class HocVienServiceImpl implements HocVienService {

  private HocVienDAO hocVienDAO = null;

  public HocVienServiceImpl() {
    this.hocVienDAO = new HocVienDAOImpl();
  }

  @Override
  public List<HocVien> getList() {
    return hocVienDAO.getList();
  }

  @Override
  public int createOrUpdate(HocVien hocVien) {
    return hocVienDAO.createOrUpdate(hocVien);
  }

}

Bước 3: Cuối cùng viết phương thức xử lý khi người dùng nhấn vào cập nhật dữ liệu, tiếp theo bạn cần tạo lớp HocVienController.java

package com.teamvietdev.qlhv.controller;

import com.teamvietdev.qlhv.model.HocVien;
import com.teamvietdev.qlhv.service.HocVienService;
import com.teamvietdev.qlhv.service.HocVienServiceImpl;
import java.awt.Color;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.util.Date;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import com.toedter.calendar.JDateChooser;

public class HocVienController {
  
  private JButton btnSubmit;
  private JTextField jtfMaHocVien;
  private JTextField jtfHoTen;
  private JDateChooser jdcNgaySinh;
  private JTextField jtfSoDienThoai;
  private JRadioButton jtfGioiTinhNam;
  private JRadioButton jtfGioiTinhNu;
  private JTextArea jtaDiaChi;
  private JCheckBox jcbKichHoat;
  private JLabel jlbMsg;

  private HocVien hocVien = null;

  private HocVienService hocVienService = null;
  
  public HocVienController(JButton btnSubmit, JTextField jtfMaHocVien, JTextField jtfHoTen,
      JDateChooser jdcNgaySinh, JTextField jtfSoDienThoai, JRadioButton jtfGioiTinhNam, JRadioButton jtfGioiTinhNu,
      JTextArea jtaDiaChi, JCheckBox jcbKichHoat, JLabel jlbMsg) {
    this.btnSubmit = btnSubmit;
    this.jtfMaHocVien = jtfMaHocVien;
    this.jtfHoTen = jtfHoTen;
    this.jdcNgaySinh = jdcNgaySinh;
    this.jtfSoDienThoai = jtfSoDienThoai;
    this.jtfGioiTinhNam = jtfGioiTinhNam;
    this.jtfGioiTinhNu = jtfGioiTinhNu;
    this.jtaDiaChi = jtaDiaChi;
    this.jcbKichHoat = jcbKichHoat;
    this.jlbMsg = jlbMsg;

    this.hocVienService = new HocVienServiceImpl();
  }

  public void setView(HocVien hocVien) {
    this.hocVien = hocVien;
    // set data
    jtfMaHocVien.setText("#" + hocVien.getMa_hoc_vien());
    jtfHoTen.setText(hocVien.getHo_ten());
    jdcNgaySinh.setDate(hocVien.getNgay_sinh());
    if (hocVien.isGioi_tinh()) {
      jtfGioiTinhNam.setSelected(true);
    } else {
      jtfGioiTinhNu.setSelected(true);
    }
    jtfSoDienThoai.setText(hocVien.getSo_dien_thoai());
    jtaDiaChi.setText(hocVien.getDia_chi());
    jcbKichHoat.setSelected(hocVien.isTinh_trang());
    // set event
    setEvent();
  }

  public void setEvent() {
    btnSubmit.addMouseListener(new MouseAdapter() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        try {
          if (!checkNotNull()) {
            jlbMsg.setText("Vui lòng nhập dữ liệu bắt buộc!");
          } else {
            hocVien.setHo_ten(jtfHoTen.getText().trim());
            hocVien.setNgay_sinh(covertDateToDateSql(jdcNgaySinh.getDate()));
            hocVien.setSo_dien_thoai(jtfSoDienThoai.getText());
            hocVien.setDia_chi(jtaDiaChi.getText());
            hocVien.setGioi_tinh(jtfGioiTinhNam.isSelected());
            hocVien.setTinh_trang(jcbKichHoat.isSelected());
            if (showDialog()) {
              int lastId = hocVienService.createOrUpdate(hocVien);
              if (lastId != 0) {
                hocVien.setMa_hoc_vien(lastId);
                jtfMaHocVien.setText("#" + hocVien.getMa_hoc_vien());
                jlbMsg.setText("Xử lý cập nhật dữ liệu thành công!");
              } else {
                jlbMsg.setText("Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại!");
              }
            }
          }
        } catch (Exception ex) {
          jlbMsg.setText(ex.toString());
        }
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
        btnSubmit.setBackground(new Color(0, 200, 83));
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
        btnSubmit.setBackground(new Color(100, 221, 23));
      }
    });
  }

  private boolean checkNotNull() {
    return jtfHoTen.getText() != null && !jtfHoTen.getText().equalsIgnoreCase("");
  }

  private boolean showDialog() {
    int dialogResult = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
        "Bạn muốn cập nhật dữ liệu hay không?", "Thông báo", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    return dialogResult == JOptionPane.YES_OPTION;
  }
  
  public java.sql.Date covertDateToDateSql(Date d) {
    return new java.sql.Date(d.getTime());
  }
  
}

Trong HocVienJFrame.java bạn cần gọi đến HocVienController.java

package com.teamvietdev.view;

import com.teamvietdev.controller.HocVienController;
import test.HocVien;

public class HocVienJFrame extends javax.swing.JFrame {

  public HocVienJFrame(HocVien hocVien) {
    initComponents();

    HocVienController controller = new HocVienController(btnSubmit, jtfMaHocVien, jtfHoTen,
        jdcNgaySinh, jtfSoDienThoai, jrdGioiTinhNam, jrdGioiTinhNu, jtaDiaChi, jcbKichHoat, jlbMsg);
    controller.setView(hocVien);
  }

}

Như trên là khi người dùng nhấn vào tạo mới sẽ thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, để muốn cập nhật dữ liệu trong bảng bàn cần xử lý sự kiện khi nhấn vào bảng.

table.addMouseListener(new MouseAdapter() {
   @Override
   public void mouseClicked(MouseEvent e) {
       if (e.getClickCount() == 2 && table.getSelectedRow() != -1) {
          DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) table.getModel();
          int selectedRowIndex = table.getSelectedRow();
          
          selectedRowIndex = table.convertRowIndexToModel(selectedRowIndex);

          HocVien hocVien = new HocVien();
          hocVien.setMa_hoc_vien((int) model.getValueAt(selectedRowIndex, 0));
          hocVien.setHo_ten(model.getValueAt(selectedRowIndex, 2).toString());
          hocVien.setNgay_sinh(classFormat.covertDateToDateSql(
              classFormat.covertStringToDate(model.getValueAt(selectedRowIndex, 3).toString(), "dd/MM/yyyy")));
          hocVien.setGioi_tinh(model.getValueAt(selectedRowIndex, 4).toString().equalsIgnoreCase("Nam"));
          hocVien.setSo_dien_thoai(model.getValueAt(selectedRowIndex, 5) != null
              ? model.getValueAt(selectedRowIndex, 5).toString() : null);
          hocVien.setDia_chi(model.getValueAt(selectedRowIndex, 6) != null
              ? model.getValueAt(selectedRowIndex, 6).toString() : null);
          hocVien.setTinh_trang((boolean) model.getValueAt(selectedRowIndex, 7));

          HocVienJFrame frame = new HocVienJFrame(hocVien);
          frame.setLocationRelativeTo(null);
          frame.setResizable(false);
          frame.setTitle("Thông tin học viên");
          frame.setVisible(true);
       }
   }

});

Cấu trúc thư mục toàn bộ ứng dụng thiết kế như sau:

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Kết quả khi hoàn thành bài hướng dẫn trên có thể như sau:

Như vậy thông qua những phần hướng dẫn trên mong rằng bạn có thể tìm hiểu dễ dàng và nhanh chóng hơn về lập trình Java Swing, có thể xây dựng một dự án hoàn chỉnh để hoàn thành báo cáo môn học hoặc luận văn tốt nghiệp.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây:

Tải mã nguồn hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 6 tại đây: http: //123link. vip/teamvietdevQLHV06

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java Swing miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

3 Comments

 1. Viet 20/01/2020 Reply
 2. Đoàn Ngọc Hà 20/12/2020 Reply
 3. Nguyên 17/06/2021 Reply

Bình luận