Tìm hiểu Class FileOutputStream

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Class FileOutputStream. Khái niệm về lớp FileOutputStream? Khai báo FileOutputStream như thế nào? Liệt kê những phương thức có trong Class FileOutputStream.

Tìm hiểu Java IO

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung quan trọng của Class FileOutputStream.

1. Khái niệm Class FileOutputStream Java

Java FileOutputStream là luồng đầu ra được sử dụng để ghi dữ liệu vào một file. Nếu bạn ghi các giá trị nguyên thủy (primitive) vào một file, hãy sử dụng lớp FileOutputStream. Với FileOutputStream bạn có thể viết định hướng byte hay ký tự. Đối với dữ liệu định hướng ký tự, nó được ưu tiên sử dụng FileWriter hơn FileOutputStream.

2. Khai báo Class FileOutputStream Java

Sau đây là khai báo cho lớp Java.io.FileOutputStream.

public class FileOutputStream extends OutputStream

Tiếp theo là các phương thức có trong lớp Java.io.FileOutputStream.

3. Các phương thức trong Class FileOutputStream Java

Sau đây là các phương thức quan trọng và thường được sử dụng của lớp FileOutputStream

STT Phương thức & Mô tả
1 protected void finalize()
Được sử dụng để làm sạch kết nối với luồng đầu ra của file.
2 void write(byte[] arr)
Được sử dụng để ghi các byte arr.length từ mảng byte vào luồng đầu ra của file.
3 void write(byte[] ary, int off, int len)
Được sử dụng để ghi các byte len từ mảng byte bắt đầu tại off cho luồng đầu ra của file.
4 void write(int b)
Được sử dụng để ghi byte được chỉ định cho luồng đầu ra của file.
5 FileChannel getChannel()
Được sử dụng để trả về đối tượng FileChannel.
6 FileDescriptor getFD()
Được sử dụng để trả về FileDescriptor.
7 void close()
Được sử dụng để đóng luồng đầu ra của file.

4. Ví dụ sử dụng FileOutputStream trong Java

Trong ví dụ sử dụng FileOutputStream tôi sẽ thực hiện ghi một chỗi “teamvietdev.com” vào file fos.txt, đường dẫn của file “E:\testfile\fos.txt”.

public boolean writeFile(String dest) {
    try {
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dest);
      String s = "teamvietdev.com \r\n";
      byte b[] = s.getBytes();
      fos.write(b);
      fos.write(65);
      fos.close();
      return true;
    } catch (IOException io) {
    }
    return false;
  }

kết quả sau khi chạy ví dụ sử dụng FileOutputStream

result : true

Nội dung trong file fos.txt

Như vậy là tôi cùng các bạn đã tìm hiểu Class OutputStream Java IO. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm loạt bài Java IO được chia sẻ bởi Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận