Danh mục: Java

Tạo file tạm thời trên máy tính trong java?

Trong bài viết này, chúng ta sử dụng File.createTempFile trong java để tạo một file lưu trữ tạm thời trên máy. Cách tạo đối tượng File sử dụng File.createTempFile  Chúng ta có 2 constructor để tạo được đối …